Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/14-01/615
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 30.12.2014
Oslobođenja od plaćanja PDV-a
​Ustanova iz dostavnog popisa postavila nam je upit o statusu obzirom na porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a. Ustanovu je osnovala Republika Hrvatska sukladno Zakonu o Savjetodavnoj službi (Narodne novine, broj 50/12 i 148/13), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. U upitu se navodi da se Ustanova kao organizator 53. IALB - dana 2014. - Kongres europskih poljoprivrednih savjetodavki i savjetodavaca, prilikom izdavanja računa pozivala na odredbe članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon). Nadalje, navodi se da su sudionicima navedenog kongresa za sponzorstva i kotizacije izdani računi u iznosu od 342.315,69 kuna, te se postavlja pitanje o obvezi upisa Ustanove u registar obveznika PDV-a od 01. siječnja 2015. godine.
Nadalje, temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede Ustanova je ovlaštena za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/14). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (Narodne novine, broj 38/13) određen je najviši iznos naknade za troškove provedbe osnovne i dopunske izobrazbe, polaganja ispita i izdavanje iskaznice za pojedinačnog obveznika izobrazbe koje su prihod osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada, te je Upravno vijeće Ustanove donijelo cjenik kojim je utvrđen iznos naknada. Ustanova poslove i zadatke organiziranja obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja temeljem Zakona o Savjetodavnoj službi obavlja kao javnu ovlast. Postavljeno je pitanje može li se na navedene naknade primijeniti oslobođenje propisano člankom 39. stavkom 1. točkom i) Zakona te može li se pozivati na odredbe članka 6. stavka 5. Zakona da se ne smatra poreznim obveznikom u smislu Zakona.
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. i 3. Zakona isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Sukladno članku 6. Zakona porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.
 
Prema odredbama članka 6. stavka 5. Zakona, poreznim obveznicima ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama.
 
Slijedom navedenog, Ustanova se ne može pozivati na odredbe članka 6. stavka 5. Zakona, obzirom da se ustanove načelno smatraju poreznim obveznicima.
 
Usluge osnovne i dopunske izobrazbe, polaganje ispita i izdavanje iskaznice za pojedinačnog obveznika izobrazbe ne mogu se smatrati isporukama koje ne podliježu oporezivanju, već se smatraju gospodarskom djelatnošću koja podliježe oporezivanju PDV-om.
 
Na navedene usluge može se primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona, ako je navedeno obrazovanje u vezi s nastavnim programima koje donose nadležna ministarstva.
 
Naknada od sponzorstva i kotizacija naplaćenih na održanom kongresu ne može se smatrati naknadom za isporuke koje Ustanova obavlja u okviru prenijete javne ovlasti, već se radi o gospodarskoj djelatnosti čija se vrijednost ubraja u izračun praga za upis u registar obveznika PDV-a. Ukoliko je ukupna vrijednost obavljenih isporuka Ustanove u okviru gospodarske djelatnosti u tekućoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna, Ustanova je obvezna upisati se u registar obveznika PDV-a od 01. siječnja 2015. godine sukladno odredbama članka 77. stavka 1. Zakona.
 
Napominjemo da iz odredbi članka 90. stavka 5. Zakona proizlazi da se isporuke koje su oslobođene plaćanja PDV-a prema odredbama članka 39. Zakona ne ubrajaju u izračun praga za upis u registar obveznika PDV-a.
Povratak na prethodnu stranicu