Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/15-01/19
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 14.01.2015
Upis u registar obveznika PDV-a
​Navedenim dopisom obratili ste se u vezi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu je navedeno da je Hrvatska komora poreznih savjetnika (u daljnjem tekstu: Komora) neprofitna organizacija koja obavlja Zakonom o poreznom savjetništvu (Narodne novine broj 127/00 i 76/13) propisane poslove. Navodite da je člankom 36. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika (Narodne novine broj 5/13 – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Statut) propisano da Komora organizira i provodi stručno osposobljavanje radi stjecanja zvanja poreznog savjetnika. Nadalje, navodite da je člankom 37. Statuta propisano da se stručno osposobljavanje za stjecanje zvanja poreznog savjetnika provodi u skladu s Programom polaganja ispita za poreznog savjetnika i Pravilnikom o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika. Navodite da ste u 2014. godini s osnove navedenih poslova ostvarili isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna (278.000,00 kuna) te u vezi toga postavljate pitanje da li se Komora mora upisati u registar obveznika PDV-a.
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) poreznim obveznicima ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U slučaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.
Zakonom o poreznom savjetništvu i Statutom, uređuje se osnivanje, položaj i djelatnost Komore te djelokrug, sastav, način izbora, prava i dužnosti njenih tijela. Člankom 36. stavkom 1. Statuta propisano je da Komora organizira i provodi stručno osposobljavanje radi stjecanja zvanja poreznog savjetnika. 
Sukladno navedenom, budući da su posebnim propisom, u ovom slučaju Zakonom o poreznom savjetništvu, Komori dane javne ovlasti, primjerice organiziranja i provođenja ispita za poreznog savjetnika, takva djelatnost, odnosno isporuke smatraju se isporukama u okviru ovlasti, odnosno djelokruga rada Komore  te s te osnove Komora nije obvezna upisati se u registar obveznika PDV-a.
Povratak na prethodnu stranicu