Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/14-01/541
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 29.12.2014
Pravo na odbitak pretporeza
​Agencija iz dostavnog popisa postavila nam je upit o pravu na odbitak pretporeza. U upitu se navodi da je Agencija od 01. siječnja 2014. godine upisana u registar obveznika PDV-a temeljem obavljanja djelatnosti laboratorijske analize zemljišta te davanja preporuka za gnojidbu s osnove kojih ostvaruje vlastite prihode. Nadalje, navodi se da se ulazni računi Agencije odnose na redovno poslovanje te ulaganje u opremu i računalne programe. Postavlja se pitanje može li Agencija odbiti pretporez sadržan u svim ulaznim računima te po kojem ključu se utvrđuje razmjerni dio pretporeza u slučaju da je odbitak pretporeza dopušten samo u razmjernom dijelu.
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 58. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ima pravo od poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija, ako su ispunjeni uvjet iz članka 60. stavka 1. Zakona.
 
Slijedom navedenog, Agencija upisana u registar obveznika PDV-a može odbiti kao pretporez ukupni PDV sadržan u računima koji se odnose samo na oporezivu djelatnost. PDV sadržan u računima koji se isključivo odnose na isporuke koje obavlja u okviru ovlasti i djelokruga rada prema posebnim propisima koje ne podliježu oporezivanju ne može se uopće odbiti.
 
PDV sadržan u računima koji se odnose dijelom na gospodarsku djelatnost koja podliježe oporezivanju PDV-om, a dijelom na isporuke u okviru ovlasti i djelokruga rada koje ne podliježu oporezivanju može se odbiti samo u dijelu koji se odnosi na gospodarsku djelatnost koja podliježe oporezivanju PDV-om. U tom slučaju Agencija mora sukladno članku 137. stavku 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14) odrediti udjel korištenja u neposlovne svrhe, odnosno pretporez treba podijeliti prema svrsi uporabe na dio koji se može odbiti i na dio koji se ne može odbiti. Takav način razgraničenja provodi se ako se radi o nekretninama, a osobito pokretnim dobrima koja se u gospodarskom prometu količinski određuju po broju, mjeri ili težini te kod korištenja usluga.
 
Ključ se utvrđuje ovisno o tome koji je način utvrđivanja omjera korištenja pretporeza poreznom obvezniku jednostavniji i prihvatljiviji, međutim odluku o tome na koji će način utvrđivati omjer korištenja donosi Agencija.
Povratak na prethodnu stranicu