Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/14-01/2464
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 09.12.2014
Oporezivanju nekretnina
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o oporezivanju nekretnina porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da su na građevinskom zemljištu izvršena ulaganja te iskorišten pretporez sadržan u primljenim računima za obavljene usluge. Obzirom da je donesena odluka o prodaji navedenog građevinskog zemljišta, postavlja se pitanje kako postupiti s iskorištenim pretporezom te je li postupak isti kod građevina koje su izgrađene do 31. prosinca 1997. godine, a na kojima je izvršena veća adaptacija ili rekonstrukcija te je iskorišten pretporez sadržan u primljenim računima za obavljene radove. Nadalje, postavlja se pitanje o postupku oporezivanja prilikom prodaje takvih građevina.
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Sukladno odredbama članka 135. stavka 1. i 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) PDV se ne plaća na građevine koje su izgrađene, isporučene ili plaćene do 31. prosinca 1997. godine (u daljnjem tekstu: stare građevine) te na isporuku građevinskog zemljišta.
 
Novoizgrađenim građevinama smatraju se građevine i njihovi dijelovi koje su izgrađene, isporučene ili plaćene nakon 31. prosinca 1997. godine što je propisano člankom 41. stavkom 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14).
 
Prema odredbama članka 2. stavka 1. točke 35.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenja radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i slično).
 
Slijedom navedenog, stara građevina nakon rekonstrukcije može imati različit tretman prilikom isporuke ovisno o tome je li za rekonstrukciju bilo potrebno ishođenje građevinske dozvole ili nije.
 
Stara građevina na kojoj su obavljeni rekonstrukcijski radovi za koje je prema propisima o gradnji potrebna građevinska dozvola, smatra se u smislu Zakona novoizgrađenom građevinom koja podliježe oporezivanju PDV-om te je prodavatelj pri isporuci takve građevine obvezan obračunati PDV.
 
Međutim, stara građevina na kojoj su obavljeni rekonstrukcijski radovi za koje prema propisima o gradnji nije potrebna građevinska dozvola, zadržava i nakon obavljane rekonstrukcije status stare građevine te pri isporuci takve građevine prodavatelj ne obračunava PDV.
 
Sukladno odredbama Zakona poreznom obvezniku nije zabranjen odbitak pretporeza koji je sadržan u ulaznim računima za usluge obavljene na građevinskom zemljištu i staroj građevini, ako su mu drugi porezni obveznici te usluge obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija i ako su zadovoljeni uvjeti iz članka 60. Zakona, neovisno o tome što pri isporuci građevinskog zemljišta i stare građevine isti porezni obveznik neće obračunati PDV.
 
Napominjemo da su odredbe članka 135. Zakona u primjeni do 31. prosinca 2014. godine.
Povratak na prethodnu stranicu