Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/14-01/156
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 11.12.2014
Usluge i isporuke dobara koje obavlja poliklinika – trgovačko društvo
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa dostavio nam je upit o primjeni odredbe članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13, 153/13– Rješenje USRH i 143/14, dalje u tekstu: Zakon) na usluge i isporuke dobara koje obavlja poliklinika – trgovačko društvo.
U vezi s navedenim očitujemo se u nastavku.
Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona i članka 50. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 – ispravak, 160/13 i 35/14, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se PDV ne plaća na usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.
Navedene isporuke dobara i obavljanje usluga oslobođeno je PDV-a, prema odredbama članka 39. stavka 3. Zakona, ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari, da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
Sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika predmetno oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se ako predmetne usluge i isporuke dobara obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari, da se ne raspodjeljuje nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga. Stoga, obveznici poreza na dobit prema posebnim propisima ne mogu primjenjivati predmetno oslobođenje.
Povratak na prethodnu stranicu