Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-19/14-01/447
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 09.12.2014
Obračun PDV-a na projekte koji se financiraju u okviru Operativnog programa
​Zračna luka iz dostavnog popisa obratila se upitom u vezi obračuna PDV-a na projekte koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ iz IPA IV. komponente pretpristupnog fonda pod nazivom Wings Poject - Regional Education Centre for Specialised Training at Airports. U upitu se postavlja pitanje da li su dobavljači ili pružatelji usluga koji su uključeni u provođenje navedenog projekta oslobođeni obveze obračuna PDV-a na računima kada zračnoj luci iz dostavnog popisa koja je nositelj projekta izdaju račune za opremu ili pružene usluge.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013., godine oslobođene su plaćanja PDV-a. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte iz komponenata IPA II. Prekogranična suradnja programi sa Slovenijom i Mađarskom, IPA III. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala primjenjuje se na sve postupke nabave koje je provedbeno tijelo (provedbena agencija) pokrenulo do 30. lipnja 2013. te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom.
 
Odredbama članka 198. stavka 2. Pravilnika o PDV-u propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Narodne novine — Međunarodni ugovori, broj 8/02 i 11/02), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine — Međunarodni ugovori, broj 10/07) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Državno tijelo nadležno za projekt obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore — financijske pomoći.
Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati PDV pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbom članka 13. točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i odredbom članka 26. stavak 2. točka b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u
svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koja mora sadržavati podatke o nazivu projekta, broj ugovora i podatke o isporučiteljima (naziv, adresu, osobni identifikacijski broj), broj računa i iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.
 
U skladu s navedenim, projekti koji se financiraju iz sredstava IPA programa načelno su oslobođeni PDV-a. Međutim, potrebno je napomenuti da iz Ugovora o pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Priloga lll., poglavlja 7., točke 1 (za) proizlazi da se određene komponente programa IPA nastavljaju provoditi po IPA pravilima, dok neke komponente IPA programa postaju programi kohezijskog i strukturnih fondova. Tako su danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, programi u okviru IPA komponente IPA II. - Prekogranična suradnja i to programi Hrvatska Mađarska i Hrvatska - Slovenija te programi IPA III. - Regionalni razvoj i programi IPA IV. Razvoj ljudskih potencijala postali operativni programi strukturnih i kohezijskih fondova.
 
U vezi projekata iz komponenata IPA III. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala, napominjemo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a prema članku 198. Pravilnika o PDV-u odnosi na sve postupke nabave koji su pokrenuti do 30. lipnja 2013. Prema tome, oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se na postupke nabave koje je provedbeno tijelo, odnosno provedbena agencija pokrenula do 30. lipnja 2013., te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom. Za sve postupke nabave koje provedbeno tijelo pokrene poslije 1, srpnja 2013. oslobođenje od PDV-a se ne primjenjuje.
 
U skladu s navedenim, obzirom da se u predmetnom slučaju radi o projektu iz komponente IPA IV. Razvoj ljudskih potencijala oslobođenje od plaćanja PDV-a može se primijeniti, ako je provedbeno tijelo (provedbena agencija) postupak nabave pokrenulo do 30. lipnja 2013. Prema tome, u ovom slučaju potrebno je utvrditi kada je provedbeno tijelo (provedbena agencija) pokrenula postupak nabave te će se ovisno o tome odrediti i porezni tretman nabava dobara i usluga u okviru predmetnog projekta. Napominjemo da je prilikom utvrđivanja navedenog poreznog tretmana bitan datum pokretanja postupka nabave od strane provedbenog tijela (provedbene agencije), a ne datum potpisivanja ugovora.
Povratak na prethodnu stranicu