Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/14-01/474
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-3
Zagreb, 23.12.2014
Iznajmljivanje apartmana u kućanstvu
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u kojem je naveo da posjeduje kuću u Platu, Mlini za koju je od Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službe za gospodarstvo ishođeno rješenje za iznajmljivanje apartmana u kućanstvu i to: 8 kreveta obveznik „A“, 6 kreveta obveznik „B“ (sin) i 4 kreveta obveznik „C“ (sin). Nadalje je navedeno da porezni obveznik surađuje sa internetskim operaterom Booking.com koji oglašava kuću kao cjelinu te ispostavlja jedan račun za obavljenu uslugu posredovanja. Postavljeno je pitanje može li porezni obveznik postupiti na sljedeći način:
• da Booking.com ispostavlja jedan račun za proviziju,
• da sva tri iznajmljivača zatraže izdavanje PDV identifikacijskog broja,
• da po primljenom računu iznajmljivači utvrde iznos provizije po pojedinom iznajmljivaču,
• da sva tri iznajmljivača za svoj dio provizije obračunaju i plate porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Iz navedenog proizlazi da se porezna obveza prenosi na poreznog obveznika primatelja usluge. Porezni obveznik u smislu Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost čak i ako ta osoba nije registrirana za potrebe PDV-a.
 
Sukladno članku 154. stavku 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14) svaki porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji obavlja usluge na području druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici EU obvezan platiti PDV prema članku 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i svaki porezni obveznik primatelj usluga iz članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja najkasnije 15 dana prije početka obavljanja odnosno primanja takvih usluga.
 
Prema navedenom, mali porezni obveznici, kojima se smatraju i građani privatni iznajmljivači obvezni su zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada im usluge obavlja porezni obveznik koji imaju sjedište u drugoj državi članici EU. Napominjemo da porezni obveznici koji primjenjuju paušalno oporezivanje i nakon dodjele PDV identifikacijskog broja mogu primjenjivati paušalno oporezivanje prema posebnim propisima.
Stoga, u slučaju kada građanin koji je privatni iznajmljivač ima dodijeljen PDV identifikacijski broj tada putnička agencija odnosno u konkretnom slučaju internetski operater Booking.com iz druge države članice EU na obavljenu uslugu posredovanja neće zaračunati PDV, već je građanin privatni iznajmljivač obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%. 
 
Napominjemo da mali porezni obveznik, u ovom slučaju građanin privatni iznajmljivač, nema pravo na odbitak PDV-a koji je obračunao na uslugu koju mu je obavila putnička agencija odnosno u konkretnom slučaju internetski operater Booking.com iz druge države članice EU, obzirom da nije upisan u registar obveznika PDV-a. Navedenu uslugu građanin privatni iznajmljivač prikazuje u Obrascu PDV i Obrascu PDV-S za razdoblje oporezivanja u kojem mu je internetski operater Booking.com obavio uslugu. Potrebno je istaknuti da građanin privatni iznajmljivač navedene obrasce podnosi samo za razdoblja oporezivanja u kojima je primio usluge iz drugih država članica EU.
 
Stoga, u konkretnom slučaju svaki navedeni privatni iznajmljivač („A“,“B“ i „C“) treba zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja 15 dana prije primanja usluge od internetskog operatera Booking.com. Nadalje, svaki od njih treba sa internetskim operaterom Booking.com sklopiti ugovor o pružanju usluge posredovanja prilikom pronalaženja turista. Za razdoblje oporezivanja u kojem su primili uslugu posredovanja za koju su obvezni obračunati i platiti PDV po stopi 25%, obvezni su podnijeti Obrazac PDV i Obrazac PDV-S u kojima će iskazati navedenu uslugu.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu