Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/14-01/2297
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 10.12.2014
Samostalni umjetnici kao mali obveznici fiskalizacije po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom
​Zaprimili smo zahtjev poreznog obveznika -udruge iz dostavnog spiska da se za potrebe fiskalizacije samostalni umjetnici uvrste u kategoriju malih obveznika fiskalizacije, a radi posebnosti obavljanja samostalne umjetnicke djelatnosti.
 
Na zaprimljeni dopis odgovaramo kako slijedi.
 
Obveznik fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizacije u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon) je:
 
1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostane djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak, te
 
2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene isporuke.
 
Zakonom se određuju obveznici fiskalizacije, kao osobe koje su dužne provoditi postupak fiskalizacije. Taka se obveznicima fisklalizacije prema prethodno navedenom članku Zakona o porezu na dohodak, smatraju fizičke osobe po osnovi samostalne djelatnosti, medu ostalim, samostalne djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša.
 
Glede mogućnosti uvrštavanja samostalnih umjetnika u kategoriju malih obveznika fiskalizacije možemo odgovoriti da je člankom 4. Zakona propisano da se malim obveznikom fiskalizacije smatra fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti, kojemu se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine broj: 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH-120/13, 125/13, 148/13, Odluka USRH 83/14) i Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine broj: 143/06, 61/12, 160/13). Nadalje, člankom 2. Navedenog Pravilnika propisano je da obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu jest fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 18. Stavka 3. Zakona o porezu na dohodak.
 
Sukladno članku 44. Zakona o porezu na dohodak poreznom obvezniku koji obavlja djelatnost iz članka 18. stavka 1. i 3. Zakona, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.
 
Slijedom navedenog, Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti propisuje se koje samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima (obrtničke djelatnosti) mogu utvrđivati dohodak i porez na dohodak u paušalnom iznosu, a posljedično i tko se može smatrati malim obveznikom fiskalizacije u smislu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Dakle, ukoliko je riječ o obavljanju djelatnosti obrta u skladu sa Zakonom o obrtu (Narodne novine broj 143/13), dohodak se može utvrđivati i porez plaćati u paušalnom iznosu, pod uvjetom da su ispunjeni i drugi propisani uvjeti.
 
Povratak na prethodnu stranicu