Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/14-01/2623
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 24.12.2014
Priznavanje računa koji ne sadrže Jedinstveni identifikator računa (JIR)
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, vezano za tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/2012, dalje u tekstu: Zakon) kojima se regulira obveza izdavanja računa. Naime, podnositelj upita postavlja pitanje da li se računi za gorivo koji ne sadrže Jedinstveni identifikator računa mogu smatrati vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom za priznavanje nastalog troška za gorivo, te na koji su način dužne postupiti benzinske postaje – izdavatelji računa, u slučaju kada im je onemogućena veza s Poreznom upravom putem elektroničkog naplatnog uređaja, a da kupac dobije pravo valjan i potpun račun. 
U nastavku dajemo slijedeći odgovor. 
 
Obveznici fiskalizacije prema članku 3. Zakona jesu fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te  djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.
 
Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/ izdavanju računa.
 
Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnicama.
 
Obveza izdavanja računa propisana je odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/2008, 18/2011, 78/2012, 136/2012 i 73/2013) kao i posebnim poreznim propisima: Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/2013, 148/2013, Rješenje USRH 99/2013 i 153/2013) i Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/2004, 73/2008, 80/2010, 114/2011, 22/2012, 144/2012, Odluka USRH 120/2013,125/2013, 148/2013, Odluka USRH 83/2014 i 143/2014).
 
Sadržaj računa je propisan Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/2005, 96/2006, 68/2007, 146/2008, 2/2009, 9/2009 - ispravak, 146/2009, 123/2010, 137/2011, 61/2012, 79/2013 i 160/2013) te Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
 
Slijedom odredbi navedenih Zakona i Pravilnika, svaki račun obavezno sadrži slijedeće elemente:
- broj i datum izdavanja računa,
- ime i prezime/ naziv, OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti,
- naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice, naziv radnje, poslovne jedinice i sl.)
- količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
- ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi.
 
Obveznici fiskalizacije obvezni su na računu navesti i slijedeće elemente:
- vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
- oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
- oznaku načina plaćanja računa.
 
Člankom 9. Zakona propisan je sadržaj računa, odnosno elementi koje račun mora sadržavati za potrebe provedbe postupka fiskalizacije, osim podataka propisanih posebnim propisima, a to su: vrijeme izdavanja računa, oznaka operatera na naplatnom uređaju, oznaka načina plaćanja računa, Jedinstveni identifikator računa (dalje u tekstu: JIR) i zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.
 
Nadalje, člankom 21. stavkom 1. Zakona propisano je kako u slučaju prekida uspostavljene elektroničke veze sa Ministarstvom financija, Poreznom upravom, obveznik fiskalizacije izdaje račune sa sadržajem propisanih člankom 9. Zakona, ali bez podataka o JIR-u. 
Stavak 2. istog članka Zakona obvezuje obveznika fiskalizacije da u slučaju prekida veze, u roku dva dana (računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze), uspostavi elektroničku vezu te dostavi sve izdane račune bez JIR-a, kako bi Ministarstvo financija, Porezna uprava odredila svim dostavljenim računima JIR te ga dostavila obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu