Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/14-01/265
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 05.12.2014
Prodaja cvijeća - potvrda o ispravnosti načina poslovanja i knjigovodstvenog evidentiranja
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa koji se bavi prodajom cvijeća u smisli da posreduje između kupaca i cvjećarni na području Republike Hrvatske i cijelog svijeta zatražio je potvrdu o ispravnosti načina poslovanja i knjigovodstvenog evidentiranja. U dopisu se navodi da u slučaju da strano ili hrvatsko društvo ili fizička osoba želi dostavu u drugu državu (države članice Europske unije ili treće zemlje) porezni obveznik iz dostavnog popisa izdaje račun na kojem nije iskazan PDV obzirom da takva isporuka ne podliježe oporezivanju u Republici Hrvatskoj iz razloga što su dobra naručena i isporučena u drugoj državi. Također, zatražena je potvrda da porezni obveznik iz dostavnog popisa ne krši zakone Republike Hrvatske ako se ne prijavi kao porezni obveznik u drugim državama. Nadalje, u dopisu se navodi da u slučaju kada inozemna cvjećarna ne pošalje račun za isporučeni buket, porezni obveznik iz dostavnog popisa u knjige prilaže ispisanu narudžbu od kupca i potvrdu iz koje se može utvrditi da je uplata izvršena. Prema navodima u dopisu porezni obveznik iz dostavnog popisa u knjigovodstvenom programu uplate kupaca koji su naručili buket za inozemstvo knjiži kao primitke, a svoja plaćanja stranim cvjećarnama knjiži kao izdatak.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Prema odredbama članka 12. Zakona o PDV-u mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke.
 
Odredbama članka 13. Zakona o PDV-u propisano je da se mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
 
Prema odredbama članka 18. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik koje obavlja posrednik u tuđe ime i za tuđi račun, smatra se mjesto gdje je obavljena transakcija za koju se posreduje sukladno odredbama Zakona o PDV-u.
 
Što se tiče mjesta obavljanja usluga posredovanja poreznom obvezniku napominjemo da se mjestom obavljanja takvih usluga smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge.
 
U skladu s navedenim, obzirom da porezni obveznik navodi da uplate kupaca knjiži kao prihode, a plaćanja stranim cvjećarnama kao rashode iz dopisa nije razvidno na koji točno način porezni obveznik iz dostavnog popisa obavlja uslugu posredovanja između kupaca i cvjećarni stoga se ne možemo sa sigurnošću očitovati. U slučaju da tuzemni porezni obveznik koji se bavi prodajom cvijeća posluje na način da tuzemni porezni obveznik, strani porezni obveznik ili fizička osoba iz Europske unije ili treće zemlje od njega naruči dostavu cvijeća osobi koju naručitelj cvijeća navede u svojoj narudžbi, a tuzemni porezni obveznik za obavljenu prodaju cvijeća koje je prethodno nabavio od cvjećarne koja je najbliža prebivalištu osobe koju je naručitelj cvijeća naveo u svojoj narudžbi tada je potrebno utvrditi mjesto obavljanja isporuke cvijeća. Prema tome, ako tuzemni porezni obveznik primjerice nabavi cvijeće u cvjećarni koja se nalazi na području Republike Hrvatske te isporuku toga cvijeća dalje zaračunava naručitelju tada se smatra da je mjesto oporezivanja te isporuke mjesto gdje se cvijeće nalazi u trenutku isporuke, što je u ovom slučaju Republika Hrvatska sukladno članku 12. Zakona o PDV-u i na tu isporuku cvijeća porezni obveznik mora obračunati PDV. Međutim, ako tuzemni porezni obveznik primjerice nabavi cvijeće u cvjećarni koja se nalazi na području Republike Slovenije te isporuku toga cvijeća dalje zaračunava naručitelju tada se smatra da je mjesto oporezivanja te isporuke mjesto gdje se cvijeće nalazi u trenutku isporuke, što je u ovom slučaju Republika Slovenija i na tu isporuku cvijeća porezni obveznik ne obračunava hrvatski PDV već se tuzemni porezni obveznik mora obratiti slovenskim poreznim vlastima kako bi se raspitao o svojim poreznim obvezama.
U vezi neprijavljivanja tuzemnog poreznog obveznika kao poreznog obveznika u državama u kojim obavlja isporuku cvijeća napominjemo da porezni obveznik ne krši odredbe hrvatskog Zakona o PDV-u, međutim skrećemo pažnju da u tom slučaju porezni obveznik vjerojatno krši odredbe nacionalnog zakonodavstva države u kojoj obavlja isporuku cvijeća.
 
U vezi vođenja knjigovodstva napominjemo da porezni obveznik sukladno članku 83. stavku 1. Zakona o PDV-u mora u svom knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke koji omogućuju ispravno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje PDV-a. Porezni obveznik mora osigurati podatke o obvezi PDV-a za uplatu i uplati PDV-a te o potraživanju za povrat pretporeza i njegovoj naplati.
 
Nadalje, sukladno članku 162. stavku 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) temelj za knjigovodstveno evidentiranje porezno značajnih događaja, promjena i činjenica su odgovarajuće isprave kao što su obračuni izvršenih i primljenih isporuka, izdani i primljeni računi, isprave o uvozu i izvozu (carinske deklaracije), isprave o plaćanjima i naplati kao i sve druge isprave bitne za obračun i plaćanje PDV-a i korištenje prava na odbitak pretporeza. Prema tome, mišljenja smo da tuzemni porezni obveznik posluje sukladno zakonskim odredbama kada u poslovne knjige prilaže ispisanu narudžbu od kupca i potvrdu iz koje se može utvrditi da je uplata izvršena u slučaju da mu inozemna cvjećarna ne pošalje račun za isporučeni buket cvijeća.
 
Povratak na prethodnu stranicu