Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-20/14-01/13
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-5
Zagreb, 28.11.2014
Porez na promet nekretnina za prvu nekretninu kojom se rješava vlastito stambeno pitanje
​Zaprimili smo dopis poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim izražava nezadovoljstvo prema obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina za prvu nekretninu kojom rješava vlastito stambeno pitanje.
Naime, supruga je 2003. godine evidentirana kao vlasnik nekretnine koja predstavlja zapreku za priznavanje traženog oslobođenja od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina, no porezni obveznik navodi kako supruga više nije vlasnik predmetne nekretnine te da se o spornom vlasništvu vodi spor pred nadležnim sudom.
 
Temeljem navedenog, ovo tijelo je od Područnog ureda Split zatražilo očitovanje o predmetnom spisu, te temeljem dostavljenog očitovanje daje mišljenje kako slijedi.
 
Prema članku 11.a stavku 1. točkama 4.1. i 4.2. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 153/02 i 22/11) građanin i članovi njegove uže obitelji ne smiju imati u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu građevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, veća ili do najviše 10 m2 manja od površine građevine koju građanin stječe, a na koju ima pravo koristiti oslobođenje od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina, prema broju članova uže obitelji, kao niti nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem obavljaju registriranu djelatnost) čija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevine iz točke 4.1. ovoga članka. Iznimno od točke 4.2., ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003. godine, do trenutka nastanka porezne obveze imao u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina iz točki  4.1. i 4.2. uzimaju se i te otuđene nekretnine.
 
Članove uže obitelji poreznog obveznika čine on i supruga. Dakle isti imaju pravo u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu imati građevinu do 55 m2.
Supruga poreznog obveznika u svibnju 2006. godine ugovorom o darovanju stekla je stambeni objekt ukupne površine 60 m². Isti stan otuđila je ugovorom o darovanju u prosincu 2013. godine.
 
Kako je porezni obveznik na izdano rješenje izjavio žalbu nadležnom drugostupanjskom tijelu, isto tijelo će razmotriti navode žalitelja te o istome odlučiti drugostupanjskim rješenjem po kojem je dužna postupiti nadležna ispostava Porezne uprave.
 
Do donošenja drugostupanjskog rješenja, ovo tijelo ne može ulaziti u meritum stvari.
Povratak na prethodnu stranicu