Opći porezni zakon - Obveza čuvanja porezne tajne
Broj klase:410-01/14-01/3036
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 24.10.2014
Porezna tajna i uvid u spis predmeta drugog poreznog obveznika
 
​Iz upita je razvidno da je porezni obveznik poreza na promet nekretnina ispostavi Porezne uprave podnio zahtjev kojim traži uvid u spis i presliku predmeta drugog poreznog obveznika koji je naveden kao parifikant u zapisniku i rješenju uručenom poreznom obvezniku kako bi podnio argumentirani prigovor odnosno žalbu.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Iz priložene preslike poreznog rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina te iz zapisnika o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine razvidno je da je porezna osnovica utvrđena procjenom i to usporednom metodom.
 
U obrazloženju poreznog rješenja navedena je i klasifikacijska oznaka predmeta iz kojeg je korišten parifikant (usporedna nekretnina). Temeljem navedenoga, porezni obveznik je zatražio uvid i presliku predmeta drugog poreznog obveznika.
 
Općim poreznim zakonom („Narodne novine“, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) kao posebnim postupovnim zakonom uređen je porezni postupak kao osobiti oblik upravnog postupka. Na sadržaj koji nije propisan odredbama OPZ-a primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09, u nastavku: ZUP) kao opći postupovni zakon, a što je u skladu s odredbom članka 4. OPZ-a o supsidijarnoj primjeni ZUP-a.
 
Odredbama članka 8. OPZ-a propisana je obveza čuvanja porezne tajne.
 
Odredbom članka 8. stavka 1. OPZ-a definiran je pojam porezne tajne na način da se poreznom tajnom smatraju svi podaci koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te svi drugi podaci u vezi s poreznim postupkom kojima porezno tijelo raspolaže.
 
U članku 8. stavku 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:
1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,      
2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,      
3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,
4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose,
5. ako se iznose podaci za potrebe naplate poreznog duga,
6. ako se podaci daju na zahtjev drugog javnopravnog tijela koje po službenoj dužnosti traži podatke nužne za ostvarivanje prava pred tim tijelom povodom zahtjeva stranke u postupku, a koje bi inače stranka trebala sama pribaviti,
7. ako ustrojstvene jedinice Ministarstva financija međusobno dostavljaju podatke koji mogu biti od utjecaja na utvrđivanje prava i obveza poreznih obveznika,
8. ako se podaci daju na temelju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj,
9. ako se podaci daju u skladu s postupkom propisanim ovim Zakonom za pružanje i dobivanje pravne pomoći i
10. ako se podaci daju u skladu s postupkom propisanim ovim Zakonom o administrativnoj suradnji i razmjeni informacija između država članica Europske unije.
 
Iz izloženih odredaba proizlazi da je OPZ-om propisan pravni institut porezne tajne i jasno je definirano koji se podaci smatraju poreznom tajnom, a to su svi podaci iz poreznog postupka. Isto tako OPZ taksativno navodi slučajeve kada se smatra da prilikom iznošenja podataka iz poreznog postupka nije povrijeđen institut porezne tajne.
 
Prema članku 84. Zakona o općem upravnom postupku stranke i druge osobe koje dokažu pravni interes imaju pravo obavijestiti se o tijeku postupka i razgledati spis predmeta te o svom trošku umnožiti akte iz spisa, osim zapisnika o vijećanju i glasovanju članova kolegijalnih tijela, nacrta rješenja i drugih akata koji su propisima označeni određenim stupnjem tajnosti ili ako je to protivno interesu stranke ili trećih osoba. Razgledavanje spisa obavlja se u službenim prostorijama javnopravnog tijela kod kojeg se vodi postupak. O odbijanju zahtjeva za razgledavanje i umnožavanje spisa donosi se rješenje.
 
Pri odlučivanju o dopuštanju uvida u spis predmeta porezno tijelo treba također obratiti pažnju da se ne povrijedi institut porezne tajne.
 
Slijedom navedenoga, dopuštanjem uvida poreznom obvezniku u spis predmeta drugog poreznog obveznika koji je naveden kao parifikant u zapisniku i poreznom rješenju, a bez pristanka tog drugog poreznog obveznika, povrijedila bi se obveza čuvanja porezne tajne u poreznom postupku.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu