Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/14-01/500
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 24.11.2014
Upisivanja Kaznionice u registar obveznika PDV-a.
​Navedenim dopisom zatražili ste mišljenje u vezi upisivanja Kaznionice kao ustrojstvene jedinice Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa u registar obveznika PDV-a. Kako se navodi, u sklopu Kaznionice djeluje Odjel za rad i strukovnu izobrazbu sukladno odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine broj 128/99 do 150/13). U Odjelu je nekoliko radionica u koje su zatvorenici raspoređeni na rad. Sredstva ostvarena radom zatvorenika koriste se kao dopunska sredstva za potrebe programa izvršenja kazne zatvora i prihod su Kaznionice te se koriste za naknade za rad zatvorenika, za tekuća i investicijska ulaganja, nabavu sirovine i materijala potrebnih za rad te ostale namjene. U grafičkoj radionici zatvorenici tiskaju obrasce za potrebe drugih kaznionica koje se ne naplaćuju te obrasce za potrebe sudova i državnih odvjetništava koje isti plaćaju uplatom na žiro račun Kaznionice.
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Sukladno odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, dalje u tekstu: Zakon) poreznim obveznicima ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U slučaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.
O navedenom se Središnji ured Porezne uprave već očitovao mišljenjem KLASA: 410-19/13-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/14-27 od 31. siječnja 2014. (u prilogu) u kojemu je navedeno da tijela neovisno o tome jesu li upisana u registar obveznika PDV-a ne obračunavaju PDV na isporuke koje obavljaju u okviru svoje ovlasti, odnosno na isporuke koje spadaju u djelokrug rada tijela prema posebnim propisima. Sve ostale isporuke koje tijela obavljaju, a koje ne spadaju u njihove ovlasti, odnosno djelokrug rada tijela prema posebnim propisima načelno se smatraju gospodarskom djelatnošću koja podlijeće oporezivanju PDV-om. U gospodarsku djelatnost poreznog obveznika ulaze osnovne i sporedne djelatnosti. U sporedne djelatnosti ubraja se sve ono što se obavlja uz osnovnu djelatnost pri čemu nije bitna trajnost tih djelatnosti.
Obzirom da nemamo dovoljno podataka za davanje preciznog odgovora napominjemo da ako je posebnim propisom Kaznionici dana ovlast tiskanja navedenih obrazaca, takva djelatnost, odnosno isporuke smatraju se isporukama u okviru ovlasti, odnosno djelokruga rada Kaznionice te s te osnove Kaznionica nije obvezna upisati se u registar obveznika PDV-a. Međutim, ako navedena ovlast nije dana te se proizvodi nastali radom zatvorenika prodaju uz tržišne uvjete, takve isporuke smatraju se gospodarskom djelatnošću te je tijelo obvezno upisati se u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost tih isporuka veća od 230.000,00 kuna sukladno odredbama članka 90. stavka 1. Zakona.
 
Povratak na prethodnu stranicu