Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/14-01/488
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-3
Zagreb, 18.11.2014
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekt
​Županija iz dostavnog popisa koja je partner na europskom projektu „Do the Right(s) Thing! Jačanje svijesti mladih Europljana o ljudskim pravima, miru i razvoju u XXI. stoljeću, financiranom iz programa Europske komisije EuropeAid zatražila je očitovanje u vezi oslobođenje od plaćanja PDV-a za navedeni projekt. Prema navodima u dopisu ukupna sredstva koja je dodijelila Europska komisija iznosi 834.250,00 eura, od čega je za županiju iz dostavnog popisa predviđeno 186.464,42 eura. U dopisu se navodi da je ukupna vrijednost projekta 1.210.809,33 eura te da je glavni partner na projektu talijanska regija Toskana, a ostali partneri uz županiju iz dostavnog popisa su francuska regija Donja Normandija, Oxfam Italija, Sveučilište u Firenci i International Human Rights Institute for Peace iz Francuske. Nadalje, u dopisu se navodi da je projekt prijavljen na ograničeni poziv za dostavu prijedloga za lokalne vlasti u 2011. godini unutar programa „Non-state actors and local authorities in development“ (EuropeAid/131143/C/ACT/Multi) te je ugovoren u prosincu 2013. godine, a implementacija je počela u ožujku 2014. godine i trajat će tri godine. Prema navodima u dopisu u Uredbi br. 1905/2006 Europskog parlamenta i Vijeća iz 2006. godine, koja uspostavlja instrument financiranja za razvojnu suradnju, u članku 14. koji se odnosi na program „Non-state actors and local authorities in development“ županija iz dostavnog popisa nije pronašla odredbe o poreznom oslobođenju. Obzirom na navedeno, zatraženo je očitovanje je li predmetni projekt oslobođen od plaćanja PDV-a i koje je tijelo u Hrvatskoj nadležno za izdavanje potvrde o oslobođenju.
 
 U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Napominjemo da je Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH) koji se primjenjuje od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u potpunosti usklađen s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ te da odredbama navedene direktive nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga koje se plaćaju iz sredstava Europske unije, a Republika Hrvatska ne može propisivati odredbe suprotne odredbama navedene Direktive.
 
 Obzirom da je do pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska bila korisnica pretpristupnih programa i Programa Unije prijelaznim i završnim odredbama članka 198. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14), između ostalog propisano je da su isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013. godine oslobođene plaćanja PDV-a.
 
 Prema tome, oslobođenje od plaćanja PDV-a moguće je samo za isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013. godine. Obzirom da se temeljem dostavljenog dopisa i priložene preslike ugovora (Grant Contract – External Actions oft he European Union – DCI-NSAED/2013/329-911) ne može zaključiti da se u konkretnom slučaju radi o projektu koji se financira iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013. godine mišljenja smo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a ne može primijeniti na isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz predmetnog projekta.
 
Napominjemo da je člankom 25. priložene Uredbe br. 1905/2006 koja uspostavlja instrument financiranja za razvojnu suradnju propisano da se pomoć Zajednice ne koristi za plaćanje poreza, carina ili pristojbi u zemljama korisnicama. Neovisno o navedenom, napominjemo da županija iz dostavnog popisa treba provjeriti da li su u natječajnoj dokumentaciji temeljem koje se javila za dodjelu sredstava u okviru programa „Non-state actors and local authorities in development“ (EuropeAid/131143/C/ACT/Multi) navedene informacije o prihvatljivost izdataka, uključujući izdatke za porez. Navedeno je potrebno izvršiti obzirom da se za neke programe financirane iz sredstava Europske unije primjenjuje pravilo da je PDV prihvatljiv izdatak ako korisnik nema pravo na odbitak PDV-a za određenu nabavu te da PDV nije prihvatljiv izdatak ako je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a.
Povratak na prethodnu stranicu