Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/14-01/484
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 06.11.2014
Registriranje za potrebe PDV-a i obveze obračuna PDV-a za nerezidente
​Temeljem vašeg upita u vezi registriranja za potrebe PDV-a i obveze obračuna PDV-a za nerezidente koji u Republici Hrvatskoj iznajmljuju sobe, postelje, apartmane i kuće za odmor, odgovaramo u nastavku.
 
Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranje kampova, u skladu s člankom 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13., 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u), smatraju se predmetom oporezivanja, pod uvjetima propisanim navedenim Zakonom.
 
U skladu s navedenim nerezidenti koji u Republici Hrvatskoj iznajmljuju sobe, postelje, apartmane i kuće za odmor inozemnim i domaćim gostima obvezni su se u Republici Hrvatskoj registrirati se za potrebe PDV, odnosno podnijeti zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a te zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja prije prve isporuke u tuzemstvu. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a nerezidenti iznajmljivači isključivo podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb. Detaljnije informacije o postupku dodjele PDV identifikacijskog broja dostupne su na internetskoj stranici Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr).
 
Skrećemo pažnju da se na nerezidente iznajmljivače ne primjenjuju odredbe članka 90. Zakona o PDV-u, odnosno nerezidenti ne mogu ni u kojem slučaju primjenjivati posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike. Naime, nerezidenti iznajmljivači su obvezni primjenjivati redovni postupak oporezivanja, a njihove obveze jednake su obvezama tuzemnih poreznih obveznika koji su upisani u registar obveznika PDV-a.
 
Prema tome, nerezidenti iznajmljivači postaju obveznici podnošenja mjesečnih PDV prijava u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li u pojedinom mjesecu obavljali uslugu iznajmljivanja ili nisu. Mjesečne prijave PDV-a podnose se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, a godišnja prijava PDV-a (PDV-K obrazac) do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Zbirna prijava (obrazac ZP) i Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (obrazac PDV-S) podnose se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, pod uvjetom da obveznik obavlja isporuke dobara i usluga unutar Europske unije, odnosno stjecanja dobara unutar Europske unije. Navedene prijave moraju se podnositi elektronski, putem portala e-Porezna. Informacije o načinu registracije, potrebnim dokumentima, te ostale informacije vezane uz elektroničko podnošenje obrazaca mogu se pronaći na http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/index.asp?id=b03d1#. Potrebno je napomenuti da je u svrhu elektroničkog podnošenja obrazaca nužno da porezni obveznik i odgovorna osoba kod poreznog obveznika imaju dodijeljen OIB.
 
Ako je nerezident iznajmljivač imenovao poreznog zastupnika tada navedene obrasce u ime tog poreznog obveznika podnosi njegov porezni zastupnik.
 
Napominjemo da nerezidenti iznajmljivači ne mogu primjenjivati paušalno oporezivanje obzirom da su upisani u registar obveznika PDV-a. Navedeno proizlazi iz članka 2. Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (Narodne novine, broj: 48/05 i 148/09) kojim se propisuje da obveznik poreza na dohodak iz članka 27. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13) kojemu se godišnji porez utvrđuje u paušalnom iznosu jest fizička osoba – građanin kojoj je na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema člancima 19. – 24. Zakona o porezu na dohodak odnosno na temelju poslovnih knjiga, pod uvjetom:
1. da iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili
2. da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.
Povratak na prethodnu stranicu