Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-19/14-01/476
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 06.10.2014
Oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u okviru Mjere 301 iz IPARD ugovora
​Obratili ste se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u okviru Mjere 301 iz IPARD ugovora. U upitu se navodi da IPARD ugovor osim iznosa prihvatljivih troškova koji će financirati Europska unija, često ima i dio neprihvatljivih troškova koji su dio projekta i navode se na Listi izdataka odobrenoj od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U upitu se navodi da spomenuta agencija definira neprihvatljive troškove i da su to primjerice: neprihvatljivi dodatni radovi, katastarske čestice na kojima se nisu uspjeli riješiti imovinsko-pravni odnosi a ključne su za razvoj projekta (primjerice kanalizacija) te da te troškove snose korisnici Mjere 301 (većinom su to općine i gradovi). U upitu je postavljeno pitanje jesu li i neprihvatljivi troškovi koji su dio projekta i neophodni su za odvijanje projekta, ali ih neće financirati Europska unije već korisnik Mjere 301 oslobođeni PDV-a te trebaju li izvođači radova prilikom ispostave situacija ili računa obračunavati PDV na neprihvatljive radove. Nadalje, postavljeno je pitanje jesu li povećane količine materijala prihvatljivih troškova/radova oslobođene PDV-a u slučaju kada su inicijalno premalo procijenjene troškovnikom. Također, postavljeno je pitanje u kojem slučaju općine nisu obveznici PDV-a?
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013. godine oslobođene su plaćanja PDV-a. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte iz komponenata IPA II. Prekogranična suradnja programi sa Slovenijom i Mađarskom, IPA lll. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala primjenjuje se na sve postupke nabave koje je provedbeno tijelo (provedbena agencija) pokrenulo do 30. lipnja 2013. te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom.
 
Ministarstvo financija se u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a za projekte iz komponente IPA V. - Ruralni razvoj (IPARD) očitovalo dopisom KLASA: 011-01-13/01-269, URBROJ: 513-05-05/13-06 od 30. rujna 2013. U spomenutom dopisu se, između ostalog navodi da se oslobođenje od plaćanja PDV-a za IPARD mjere 202 - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja (korisnici Lokalne akcijske grupe), 301 - Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture (korisnici jedinice lokalne samouprave) i 501 Tehnička pomoć (korisnik Ministarstvo poljoprivrede) primjenjuje do završetka IPARD programa.
 
 U skladu s navedenim, obzirom da je odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o PDV-u propisano da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013. godine te uzimajući u obzir činjenicu da se u konkretnom slučaju neprihvatljivi troškovi neće financirati is sredstava pretpristupnih programa mišljenja smo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a ne može primijeniti na neprihvatljive troškove. Prema tome, izvođači radova prilikom ispostave situacija ili računa obvezni su obračunati PDV na neprihvatljive radove. Napominjemo da se za građevinske usluge primjenjuje prijenos porezne obveze sukladno članku 75. stavku 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) ako je primatelj usluge upisan u registar obveznika PDV-a.
U vezi pitanja o tome jesu li povećane količine materijala prihvatljivih troškova/radova oslobođene PDV-a u slučaju kada su iste inicijalno premalo procijenjene troškovnikom, mišljenja smo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje i u slučaju povećanja količine materijala prihvatljivih troškova/radova u odnosu na inicijalnu procjenu.
Što se tiče pitanja u kojem slučaju općine nisu obveznici PDV-a napominjemo da općine neovisno o tome jesu li upisane u registar obveznika PDV-a ne obračunavaju PDV na isporuke koje obavljaju u okviru svoje ovlasti, odnosno na isporuke koje spadaju u djelokrug rada općine prema posebnim propisima. Sve ostale isporuke koje općine obavljaju, a koje ne spadaju u njihove ovlasti, odnosno djelokrug rada prema posebnim propisima načelno se smatraju gospodarskom djelatnošću koja podliježe oporezivanju PDV-om te se upisuju u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost takvih  isporuka dobara ili usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna. Napominjemo da se u vezi navedenog Središnji ured Porezne uprave detaljno očitovao dopisom KLASA: 410-19/13-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/14-27 od 31. siječnja 2014. kojeg možete pronaći na Internetskoj stranici Porezne uprave u dijelu „Mišljenja SU“ pod „Porez na dodanu vrijednost“.
Povratak na prethodnu stranicu