Porez na dohodak - Drugi dohodak
Broj klase:410-01/14-01/1065
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-3
Zagreb, 20.11.2014
Izvješćivanje o drugom dohotku kojega isplaćuju diplomatske misije ili konzularni uredi strane države ili međunarodne organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet
​Povodom vašeg upita u kojemu navodite da zapošljavate hrvatsku državljanku temeljem ugovora o djelu, te da nakon uvođenja Obrasca JOPPD niste u mogućnosti, kao isplatitelj, podnijeti navedeni obrazac u kojemu je obračunana i obveza za doprinos za zdravstveno osiguranje, odgovaramo u nastavku.
 
Sukladno odredbi članka 32. stavka 1. Bečke konvencije o konzularnim odnosima (UNTS, sv. 596, str. 261. i dalje) konzularne prostorije i rezidencija karijernog šefa konzularnog ureda, čiji je vlasnik ili najmoprimac država šiljateljica ili osoba koja djeluje u ime te države, izuzeti su od svih državnih, pokrajinskih ili općinskih poreza i taksa, osim ukoliko se radi o taksama koje se ubiru kao naknada za posebne usluge, a sukladno odredbi stavka 2. istog članka propisano je da fiskalno izuzeće predviđeno u stavku 1. toga članka ne primjenjuje se na one poreze i takse koji, prema zakonodavstvu države primateljice, padaju na teret osobe koja je u ugovornom odnosu s državom šiljateljicom ili s osobom koja djeluje u ime države šiljateljice. Nadalje, sukladno odredbi članka  48. stavka 1. navedene Konvencije uz rezervu odredaba stavka 3. toga članka, članovi konzularnog ureda i članovi njihovih obitelji koji žive u njihovom domaćinstvu izuzeti su, u vezi službe koju vrše za državu šiljateljicu, od odredaba o socijalnom osiguranju koje su na snazi u državi primateljici, a stavkom 3. toga članka je propisano da  članovi konzularnog ureda, u čijoj su službi osobe na koje se ne primjenjuje izuzeće predviđeno u stavku 2. ovoga članka, dužni su poštovati obveze što ih poslodavcu nameću odredbe države primateljice o socijalnom osiguranju.
 
 Slične odredbe sadržane su i u odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima (UNTS, sv. 500, str 223. i dalje) i to u članku 23. stavku 2. kojim je propisano da fiskalno izuzeće predviđeno u tome članku ne primjenjuje se na one poreze i takse koji, prema zakonodavstvu države primateljice, padaju na teret osoba koje su u ugovornom odnosu s državom šiljateljicom ili šefom misije, te člankom 33. stavkom 3. kojim je propisano da je diplomatski agent, u čijoj su službi osobe na koje se ne primjenjuje izuzeće predviđeno u stavku 2. toga članka, dužan poštovati obveze koje poslodavcu nameću odredbe države primateljice o socijalnom osiguranju.
 
 Slijedom navedenih odredbi konvencija razvidno je da primici koje isplaćuju diplomatske misije ili konzularni uredi temeljem ugovornog odnosa s državom šiljateljicom ili s osobom koja djeluje u ime države šiljateljice rezidentima Republike Hrvatske, podliježu  oporezivanju u Republici Hrvatskoj, ali kao teret osobe koja je u ugovornom odnosu s državom šiljateljicom ili s osobom koja djeluje u ime države šiljateljice, s tim da diplomatske misije ili konzularni uredi, nemaju propisane obveze  vezane uz obračun, obustave i izvješćivanja o isplaćenim primicima, koji su, sukladno pozitivnom pravu Republike Hrvatske, propisani tuzemnim isplatiteljima.
     
S druge strane, razvidno je da, što se tiče obveza vezanih uz socijalno osiguranje, diplomatske misije ili konzularni uredi temeljem ugovornog odnosa s državom šiljateljicom ili s osobom koja djeluje u ime države šiljateljice izjednačeni su, u pogledu zakonskih obveza, s tuzemnim poslodavcima.
 
Sukladno navedenome, uzimajući u obzir odredbe navedenih Konvencija, u Republici Hrvatskoj, oporezivanje odnosno utvrđivanje doprinosa za obvezna osiguranja za primitke od nesamostalnog rada (plaće) osoba koje su u radnom odnosu kod diplomatske misije ili konzularnog ureda strane države ili međunarodne organizacija uređeno je na slijedeći način:
 
- što se tiče obveze poreza na dohodak, prema članku 45. stavku 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14) porezni obveznik zaposlen u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji ili u predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet, kada je porezni obveznik i po tome Zakonu, dužan je sam obračunati predujam poreza od nesamostalnog rada na način iz stavaka 1., 2., 4. i 5. toga članka i uplatiti ga u roku od osam dana od dana isplate. Iznimno od navedenog stavka 7. stavkom 8. istog članka propisano je da diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet može za svoje radnike i fizičke osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona, na vlastiti zahtjev, preuzeti obvezu obračunavanja, obustavljanja i plaćanja predujmova poreza na dohodak, a
 
- što se tiče obveze doprinosa za obvezna osiguranja sukladno odredbama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14) diplomatska misija i konzularni ured strane države te međunarodna organizacija ili predstavništvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji uživaju diplomatski imunitet za radnike s kojima su, sukladno propisima o radu i drugim propisima koji uređuju radne odnose i obvezna osiguranja,  sklopili ugovor o radu, te ih po toj osnovi prijavi na obvezna osiguranja ima sve obveze propisane odredbama toga Zakona kao i svi drugi poslodavci koji su definirani člankom 7. točkom 36. istog Zakona.       
 
Nadalje, što se tiče obveza prema drugom dohotku Zakon o porezu na dohodak u članku 32. stavku 1. propisuje da je drugi dohodak razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema stavku 2. odnosno stavku 3. toga članka umanjen za propisane izdatke iz stavka 4. i 5. toga članka. Stavkom 3. točkom 11. toga članka propisano je da se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak smatraju i ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti ) i drugi isplatitelji i davatelji, a od kojih se prema stavku 2. toga članka ne utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i dohodak od osiguranja iz članaka 14., 18., 27., 30. i 31. istoga Zakona.
 
 Člankom 48. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka prema članku 32. stavku 1. plaća po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Prema stavku 2. istog članka, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom. Iznimno, sukladno članku 75. stavku 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13) predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunava i uplaćuje stjecatelj primitka u roku od osam dana od dana naplate primitka.
            
  Kako sukladno citiranim odredbama Bečke konvencije diplomatske misije ili konzularni uredi strane države ili međunarodne organizacije koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet nemaju propisane obveze vezane uz obračun, obustave i izvješćivanja o isplaćenim primicima tako kod isplate primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak primjenjuje se  navedena iznimka propisana člankom 75. stavka 6. Pravilnika o porezu na dohodak odnosno stjecatelj takvoga primitka dužan je sam za sebe obračunati predujam poreza na dohodak i uplatiti ga na propisane uplatne račune u roku od osam dana od dana naplate primitka
 
Također, kako navedene odredbe konvencija, što se tiče obveza vezanih uz socijalno osiguranje, propisuju obvezu poštivanja tuzemnih propisa samo kada je diplomatska misija ili konzularni ured, temeljem ugovornog odnosa s državom šiljateljicom ili s osobom koja djeluje u ime države šiljateljice poslodavac, ali ne i isplatitelj ostalih primitaka koji nisu vezani uz radni odnos odnosno uz vezu poslodavca i radnika, kod utvrđivanja obveze doprinosa primjenjuju se odredbe članka 112. Zakona o doprinosima kojim je propisano da prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva ili od fizičke osobe koja nije poslovni subjekt, obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest primatelj, a doprinosi se obračunavaju iz osnovice sukladno članku 113. stavak 2.  i to:
1. doprinos za mirovinsko osiguranje
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja). 
 
Doprinosi prema tako ostvarenom drugom dohotku obračunavaju se i dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od dana kada je primitak ostvaren, a prema primitku koji se daje u naravi ili u pravu obveze se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren.
 
Također porezni obveznici/obveznici doprinosa, o isplaćenim (ostvarenim) primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak te o obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak, prirezu porezu na dohodak i doprinosima sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju, sukladno odredbi članka 76. stavka 5. Pravilnika o porezu na dohodak „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja“ (Obrazac JOPPD) u roku od osam dana od dana kada je primitak (u novcu) ostvaren odnosno za primitke koji se daju u naravi ili u pravu do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren. 
 
Sukladno svemu navedenome, te sukladno navodima iz vašeg upita može se zaključiti da opisani odnos ima obilježja radnog odnosa, za koje je potrebno sklopiti ugovor o radu, na način  propisan odredbama Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14), ali kako Ministarstvo financija, Porezna uprava nije nadležna za tumačenje Zakona o radu, upućujemo vas da svoj upit vezan uz karakter navedenoga rada i možebitne obveze sklapanja ugovora o radu s osobom s kojom trenutno imate sklopljen ugovor o djelu uputite na nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.
 
Povratak na prethodnu stranicu