Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/14-01/1069
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 16.09.2014
Prijava novorođenog djeteta u maticu rođenih i obveza plaćanja upravnih pristojbi

 

​Zaprimili smo predstavku podnositelja iz dostavnog spiska, vezano uz plaćanje upravnih pristojbi prilikom prijave novorođenog djeteta u maticu rođenih. Naime, podnositelj predstavke navodi kako se prilikom prijave novorođenog djeteta u maticu rođenih mora platiti 60 kuna biljega i 14 kuna gotovine, dakle ukupno 74 kune, te traži pojašnjenje istog.
U nastavku dajemo slijedeći odgovor.
 
Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14, dalje u tekstu: Zakon) i Tarifom upravnih pristojbi (dalje u tekstu: Tarifa), koja je njegov sastavni dio, uređuje se plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.
 
Člankom 6. Zakona propisana su opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, a člankom 7. stavkom 1. istog Zakona propisano je da se predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju. Prema navedenoj odredbi, upravne pristojbe ne plaćaju se na spise i radnje, koje su taksativno navedene u stavku 2. istog članka Zakona. Točka 8. istog stavka propisuje oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za spise i radnje za upis u knjigu državljana i državne matice te zahtjeve za izdavanje isprava iz tih knjiga.
 
Sukladno navedenom, postupak upisa u državne matice je oslobođen od plaćanja upravnih pristojbi, kao i podnošenje zahtjeva za izdavanje isprava iz istih.
 
Nadalje, napominjemo kako se isprave iz državnih matica izdaju sukladno Pravilniku o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (Narodne novine, broj 91/13), a cijene obrazaca potvrda iz državnih matica propisane su Rješenjem o određivanju cijene obrazaca potvrda iz državnih matica (Narodne novine, broj 53/99).
 
Budući da je Ministarstvo financija, Porezna uprava nadležna za tumačenje odredbi Zakona o upravnim pristojbama, ali ne i Tarife upravnih pristojbi, za tumačenje Tarife potrebno je obratiti se nadležnom tijelu.
 
Zaključno, iz djelokruga nadležnosti Ministarstva financija, Porezne uprave možemo utvrditi kako se za spise i radnje za upis u knjigu državljana i državne matice te zahtjeve za izdavanje isprava iz tih knjiga sukladno zakonskim odredbama ne naplaćuju upravne pristojbe.
Međutim izdavanje isprava iz knjige državljana i državnih matica uređeno je posebnim propisima, te se za tumačenje istih potrebno obratiti nadležnom tijelu.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu