Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-01/14-01/2061
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 06.10.2014
Porezni tretmana projekta financiranog iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU

​Sveučilište iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi poreznog tretmana projekta financiranog iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU. U upitu se navodi da je sveučilište iz dostavnog popisa proračunski korisnik i da je upisano u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja 2010. godine temeljem obavljanja gospodarske djelatnosti, a pravo na odbitak pretporeza utvrđuje podjelom pretporeza. Nadalje, u upitu se navodi da je sveučilištu iz dostavnog popisa odobren projekt pod nazivom „Inovacijski centar“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava financiran iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. - 2013. RC.-2.2.07-0002 za pripremu dokumentacije za gradnju inovacijskog centra. Obzirom da će sveučilište iz dostavnog popisa osim troškova za izdavanje dozvola, imati troškove arhitekata za izvedbena i idejna rješenja te konzultantske usluge za natječajnu dokumentaciju postavljeno je pitanje može li za te troškove koristiti pretporez u iznosu 100%, djelomično ili je trošak te mogu li se takve usluge smatrati građevinskim radovima vezano uz prijenos porezne obveze.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Porezni obveznik sukladno članku 58. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.
 
 U vezi strukturnih instrumenata Europske unije koji su Republici Hrvatskoj na raspolaganju od dana pristupanja Europskoj uniji, napominjemo da u tom slučaju oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) nije primjenjivo, te su isporučitelji dobara i usluga obvezni na isporuku obavljenu u okviru projekata koji se financiraju iz strukturnih instrumenata Europske unije obračunati PDV.
 
Prema Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine br. 5/2014), a temeljem Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i Uredbe Komisije (EZ) br. 1828/2006 od 8. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, PDV je prihvatljiv izdatak ako korisnik nema pravo na odbitak PDV-a za određenu nabavu te PDV nije prihvatljiv izdatak u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a.
 
 U skladu s navedenim, korisniku sredstava EU fondova koji nije upisan u registar obveznika PDV-a i nema pravo na odbitak pretporeza PDV će biti prihvatljiv izdatak što znači da će iz sredstava EU fondova moći financirati i izdatak za PDV. Korisniku sredstava EU fondova koji je upisan u registar obveznika PDV-a PDV nije prihvatljiv izdatak, međutim isti će uz zadovoljenje ostalih zakonom propisanih uvjeta imati pravo na odbitak pretporeza pa ne snosi trošak PDV-a kao krajnji korisnik. Što se tiče korisnika sredstava koji su upisani u registar obveznika PDV-a, ali ne s osnove obavljanja isporuka u okviru svoje ovlasti (npr. tijela državne uprave te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne ustanove i slično) već s osnove obavljanja gospodarske djelatnosti, napominjemo da isti mogu kao pretporez odbiti samo PDV sadržan u ulaznim računima koji se odnosi na gospodarsku djelatnost za koju nije isključeno pravo na odbitak pretporeza, a ne mogu odbiti PDV koji je sadržan u računima koji se odnose na isporuke koje obavljaju u okviru svoje ovlasti ili djelatnosti oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza.
 
Prema tome, u konkretnom slučaju potrebno je odrediti da li će sveučilište iz dostavnog popisa sredstva iz EU fondova koristi za provedbu aktivnosti iz svoje ovlasti ili u okviru obavljanja gospodarske aktivnosti. Ako bi sredstva iz EU fondova sveučilište iz dostavnog popisa koristilo za provedbu aktivnosti iz svoje ovlasti, tada im je PDV prihvatljiv izdatak obzirom da ga ne mogu odbiti kao pretporez. U tom slučaju bi korisnici sredstava mogli koristiti pisanu izjavu da nemaju mogućnost odbitka PDV-a za određenu nabavu provedenu u okviru projekta koji se financira iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije. Navedenu izjavu izdaje i ovjerava sam korisnik sredstava.
Ako bi sredstva iz strukturnih instrumenata sveučilište iz dostavnog popisa koristilo za obavljanje gospodarske djelatnosti tada mu PDV nije prihvatljiv izdatak, međutim sveučilište uz zadovoljenje ostalih zakonom propisanih uvjeta imati pravo na odbitak pretporeza u cijelosti.
U slučaju da bi sredstva iz strukturnih instrumenata sveučilište iz dostavnog popisa koristilo i za provedbu aktivnosti iz svoje ovlasti i za obavljanje gospodarske djelatnosti tada sveučilište mora sukladno članku 137. stavku 3. Pravilnika o PDV-u odrediti udjel korištenja u neposlovne svrhe, odnosno pretporez trebaju podijeliti prema svrsi uporabe na dio koji se može odbiti i na dio koji se ne može odbiti. I u ovom slučaju bi korisnik sredstava mogao koristiti pisanu izjavu u kojoj bi naveo udjel korištenja u neposlovne svrhe, odnosno poslovne svrhe, a u vezi određene nabave provedene u okviru projekta koji se financira iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije. Navedenu izjavu izdaje i ovjerava sam korisnik sredstava.
 

U vezi pitanja mogu li se troškovi arhitekata za izvedbena i idejna rješenja te konzultantske usluge za natječajnu dokumentaciju smatrati građevinskim radovima vezano uz prijenos porezne obveze skrećemo pažnju na mišljenje Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 410-19/13-01/719, URBROJ: 513-07-21-01/14-02 od 19. ožujka 2014. koje dostavljamo u prilogu.
Povratak na prethodnu stranicu