Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/14-01/2177
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 27.09.2014
Tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Općeg poreznog zakona

​Zaprimili smo upit poreznog obveznika navedenog u dostavnom spisku, kojim traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Općeg poreznog zakona. Naime, u upitu podnositelj u bitnome navodi kako se bavi djelatnošću igara na sreću-klađenje te vezano za djelatnost klađenja u svojim poslovnim jedinicama prodaje tjednik čiji je i izdavač. Nadalje se navodi da se navedeni tjednik prodaje isključivo u poslovnicama podnositelja upita, namijenjen isključivo klijentima i njegova svrha i izdavanje vezano je isključivo za djelatnost klađenja i stoga se postavlja pitanje je li prilikom prodaje navedenog tjednika dužan izdavati račun, a nastavno tome je li obveznik fiskalizacije izdanih računa, odnosno može li se izdavanje predmetnog tjednika svrstati pod članak 54.b. stavak 1. točka 1. Općeg poreznog zakona na način da priređivanje igara klađenja ostvaruje i prodajom predmetnog tjednika.

 
U nastavku dostavljamo odgovor.
 
Obveznikom fiskalizacije prema odredbi članka 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12, u nastavku: Zakon) smatra se fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak te pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.
 
Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnim prostorima s opisom (poslovni prostor, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
 
Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnim prostorima, sukladno odredbama članaka 15. i 16. Zakona.
 
Odredbom članka 5. stavka 6. Zakona propisano je da se iznimno obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik za ostvarene promete od zaprimanja uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama. 
 
Nadalje, odredbama članka 78. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13-Rješenje USRH, 148/13 i 153/13-Rješenje USRH) propisana je obveza izdavanja računa za poreznog obveznika pri isporukama dobara i obavljanju usluga drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik.
 
Odredbama članka 79. istog Zakona koji propisuje obvezni sadržaj računa propisana je mogućnost izdavanja pojednostavljenog računa za isporuke dobara i usluga čiji iznos nije viši od 700,00 kn. 
 
Stoga, u slučaju da porezni obveznik isporučuje dobra ili obavlja uslugu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik obvezan je izdati račun sukladno navedenim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U slučaju isporuke dobara osobi koja nije porezni obveznik primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) o računima za gotovinski promet.
 
Odredbom članka 54. stavka 1. OPZ-a propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza dok je odredbom stavka 2. istoga članka propisano da se računom za potrebe oporezivanja smatra i svaka isprava kojom se obračunavaju isporuke bez obzira na to u kojem obliku i pod kojim nazivom je izdana.
 
Odredbom članka 54.b. stavka 1. OPZ-a propisano je da iznimno od članka 54. stavka 1. ovoga Zakona računi se ne moraju ispostavljati ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u casinima te na automatima za igre na sreću i zabavu, ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima. Dakle, citiranom odredbom članka 54. stavka 1. OPZ-a taksativno su navedeni slučajevi koji su izuzeti od obveze izdavanja računa.
 
U konkretnom slučaju, prema podacima iz upita, proizlazi kako se ne radi o slučajevima navedenim u članku 54.b. stavku 1. točki 1. i pri tome nije od utjecaja okolnost da se navedeni tjednik prodaje isključivo u poslovnicama podnositelja upita, da je namijenjen korisnicima opisanih usluga i da je njegova svrha i izdavaštvo isključivo vezano za djelatnost klađenja koju obavlja podnositelj upita. Slijedom navedenoga, s obzirom na sadržaj citirane zakonske odredbe, proizlazi zaključak da za slučaj koji podnositelj upita navodi nije predviđeno izuzeće od obveze izdavanja računa.
 
Zaključno, porezni obveznik iz dostavnog spiska za obavljanje djelatnost priređivanja igara na sreću-klađenja oslobođen je od obveze fiskalizacije temeljem članka 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Međutim, prema citiranim odredbama Općeg poreznog zakona, prodaja tjednika u predmetnom slučaju nije predviđena kao izuzeće od obveze izdavanja računa. U skladu s navedenim, porezni obveznik je dužan izdati račune za prodaju tjednika te je dužan provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa.

 

Povratak na prethodnu stranicu