Županijski porezi - Porez na nasljedstva i darove
Broj klase:410-01/14-01/2986
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 20.10.2014
Porez na nasljedstva i zabilježba privremene mjere osiguranja zabranom otuđenja i opterećenja
​U upitu navodite da je na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju od 4. veljače 2013, godine izvanbračni drug stekao nekretnine i pokretnine na kojima je upisana zabilježba privremene mjere osiguranja zabranom otuđenja i opterećenja temeljem rješenja Županijskog suda u Zagrebu od 18. svibnja 2012. i 30. svibnja 2012. godine. Navodite da Sud u ovom slučaju nije prekidao ostavinski postupak.

 
U svezi navedenoga tražite tumačenje o tome mogu li službenici Porezne uprave provesti porezni postupak i utvrditi porez na naslijeđenu imovinu ili je potrebno prekinuti postupak jer se možda radi o prethodnom pitanju.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Prema članku 11. stavku 1. Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 117/93,33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12) obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ili odluke državnog tijela ili suda ili u trenutku primitka dara.
Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00 – Odluka USRH, 153/02 i 22/11, u daljnjem tekstu: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj.
 
Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
 
Člankom 6. Zakona propisano je da je obveznik poreza na promet nekretnina stjecatelj nekretnine. Prema odredbama članka 7. stavka 1. Zakona, obveznik poreza na promet nekretnina pri nasljeđivanju je nasljednik ili zapisovnik. Ako se nasljednik tijekom ostavinske rasprave odrekne nasljedstva ili ga ustupi drugome sunasljedniku, ne plaća se porez po ovome Zakonu na odricanje, odnosno ustupanje nasljedstva.
 
Odredbama članka 14. stavka 1. i 2. Zakona propisano je da porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugoga pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Ako se stječe nekretnina na temelju odluke suda ili drugog tijela, porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti te odluke.
 
Općim poreznim zakonom („Narodne novine“, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) kao posebnim postupovnim zakonom uređen je porezni postupak kao osobiti oblik upravnog postupka. Na sadržaj koji nije propisan odredbama OPZ-a primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09, u nastavku: ZUP) kao opći postupovni zakon, a što je u skladu s odredbom članka 4. OPZ-a o supsidijarnoj primjeni ZUP-a.
 
U skladu s odredbama ZUP-a prethodno pitanje u upravnom postupku je neriješeno pravno pitanje čije rješavanje nije neposredan predmet upravnog postupka ili je izvan djelokruga i nadležnosti određenog upravnog tijela. Bez odgovora na to pitanje određenu upravnu stvar to tijelo ne može riješiti. Prethodno pitanje može biti iz sudske nadležnosti ili iz nadležnosti kojeg drugog tijela. To uvijek mora biti pravno pitanje i samostalna pravna cjelina.
 
Tako je odredbom članka 55. stavka 1. ZUP-a propisano da ako se u postupku rješavanja upravne stvari pojavi pravno pitanje koje čini samostalnu pravnu cjelinu, a bez rješavanja kojeg nije moguće riješiti upravnu stvar, službena osoba može riješiti to pitanje ili postupak prekinuti rješenjem dok nadležni sud ili javnopravno tijelo to pitanje ne riješi.
 
Pojam zabilježbe kao instituta definira članak 30. stavak 4. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, br.  91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13) kao upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama, te se njome mogu osnivati određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom.
 
Zabilježba je vrsta upisa u zemljišne knjige (vrsta knjižnog upisa). Zabilježbom se u zemljišne knjige upisuju osobni odnosi nositelja knjižnih prava i pravne činjenice mjerodavne za pravni promet nekretnina. Dakle, zabilježbe se mogu podijeliti na dvije osnovne skupine: na zabilježbi osobnih odnosa i zabilježbu pravnih činjenica. Zabrana otuđenja ili opterećenja je zabilježba određenih pravnih činjenica.
 

Slijedom navedenoga, obveza plaćanja poreza nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju te smo mišljenja da zabilježba privremene mjere osiguranja zabranom otuđenja i opterećenja ne utječe na utvrđivanje porezne obveze.

 

Povratak na prethodnu stranicu