Opći porezni zakon - Obveza čuvanja porezne tajne
Broj klase:410-01/14-01/2850
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 21.11.2014
Porezna tajna i dostava podataka o najmodavcima
​U upitu navodite da je Ispostava Split Porezne uprave zaprimila dopis Splitsko-dalmatinske županije Grada Splita, Službe pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, Odsjeka za poslove stanovanja. U dopisu je zatražena dostava podataka o najmodavcima – fizičkim osobama s naznakom adrese stana koji su ispostavi Split dostavili ugovore o najmu stanova na području grada Splita kako bi im se uputio poziv za dostavu istih navedenoj službi koja je sukladno članku 26. Zakona o najmu stanova dužna voditi evidenciju najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine na području Grada Splita.

 
U svezi navedenoga tražite tumačenje instituta porezne tajne.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Prema članku 26. Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) najmodavac je dužan ugovor o najmu stana kao i sve promjene glede visine najamnine dostaviti upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba te nadležnoj poreznoj upravi. Upravni odjel jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove stanovanja vodi popis stanova, najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine.
 
Odredbama članka 8. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) propisana je obveza čuvanja porezne tajne.
 
Odredbom članka 8. stavka 1. OPZ-a definiran je pojam porezne tajne na način da se poreznom tajnom smatraju svi podaci koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te svi drugi podaci u vezi s poreznim postupkom kojima porezno tijelo raspolaže.
 
U članku 8. stavku 5. OPZ-a propisani su slučajevi kada se smatra da prilikom iznošenja podataka nije povrijeđen institut čuvanja porezne tajne:
1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,      
2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,      
3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,
4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose,
5. ako se iznose podaci za potrebe naplate poreznog duga,
6. ako se podaci daju na zahtjev drugog javnopravnog tijela koje po službenoj dužnosti traži podatke nužne za ostvarivanje prava pred tim tijelom povodom zahtjeva stranke u postupku, a koje bi inače stranka trebala sama pribaviti,
7. ako ustrojstvene jedinice Ministarstva financija međusobno dostavljaju podatke koji mogu biti od utjecaja na utvrđivanje prava i obveza poreznih obveznika,
8. ako se podaci daju na temelju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj,
9. ako se podaci daju u skladu s postupkom propisanim ovim Zakonom za pružanje i dobivanje pravne pomoći i

10. ako se podaci daju u skladu s postupkom propisanim ovim Zakonom o administrativnoj suradnji i razmjeni informacija između država članica Europske unije.

 
Predmetni upit odnosi se na mogućnost dostave podataka iz ugovora o najmu stanova koje porezni obveznici dostavljaju Poreznoj upravi, nadležnom upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave.
 
Ugovore o najmu stanova porezni obveznici dostavljaju Poreznoj upravi u svrhu provođenja poreznog postupka i utvrđivanja porezne obveze.
 

Slijedom navedenoga, kako se radi o podacima iz dostavljenih ugovora o najmu stanova kojima raspolaže porezno tijelo u vezi s poreznim postupkom, te podatke je porezno tijelo dužno čuvati kao poreznu tajnu.

 

Povratak na prethodnu stranicu