Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-20/14-01/20
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 02.10.2014
Razvrgnuće suvlasništva diobom jedne nekretnine
Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina kod razvrgnuća suvlasništva jedne nekretnine.
 
Naime, porezni obveznici suvlasnici su gospodarske zgrade i pašnjaka katastarske čestice broj 234/4, ukupne površine 1.040 m2. Suvlasništvo je podijeljeno u omjerima 27/52 i 25/52. Porezni obveznici su katastarsku česticu 234/4 razdijelili na način da katastarska čestica 234/4 ima površinu 540 m2, te je parcelacijom utvrđena nova katastarska čestica 234/48 površine 500 m2.
Ugovorom o razvrgnuću suvlasništva porezni obveznici postaju vlasnici tako da suvlasnik koji je u suvlasništvu imao omjer suvlasništva 27/52, postaje vlasnikom katastarske čestice 234/4 površine 540 m2, dok suvlasnik koji je u suvlasništvu imao omjer suvlasništva 25/52, postaje vlasnikom katastarske čestice 234/48 površine 500 m2.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 153/02 i 22/11 – dalje: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj.
 
Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
 
Člankom 11. Zakona propisana su opća oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina, pa tako prema točki 8. porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva na nekretnini stječu posebne dijelove te nekretnine pri čemu omjer stečenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog suvlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.
Ističemo da je tada riječ o razvrgnuću suvlasništva ili diobi zajedničkog vlasništva unutar jedne nekretnine pa se u cijelosti određuje oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pod uvjetom da omjer stečenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog suvlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.
 
Slijedom navedenog, kako je u konkretnom slučaju riječ o razvrgnuću suvlasništva unutar jedne nekretnine (katastarske čestice broj 234/4) pri čemu omjer stečenih dijelova odgovara omjeru idealnog suvlasničkog dijela prije razvrgnuća suvlasništva na toj cijeloj prvobitno stečenoj nekretnini, a dvije novonastale katastarske čestice su nužna posljedica provedbe parcelacijskog postupka u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa između suvlasnika, porezni obveznici se mogu osloboditi obveze plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 11. točke 8. Zakona. 
 
Molimo da odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.
 
Ovim mišljenjem stavlja se izvan snage mišljenje Ministarstva financija, Porezne uprave KLASA: 410-20/12-01/69, URBROJ: 513-07-21-01/12-2 od 18. prosinca 2012. godine.

 

Povratak na prethodnu stranicu