Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/14-01/1739
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 12.09.2014
Porez na promet nekretnina na stjecanje nekretnine temeljem sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretnini radi osiguranja tražbine
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretnini radi osiguranja tražbine. Porezni obveznik zajedno s grupom građana prodao je građevinsko zemljište za izgradnju stambenog objekta. Isplata je dogovorena kroz predaju u vlasništvo gotovih stanova u tom objektu koji je trebao biti izgrađen. Kao osiguranje plaćanja, prodavatelji su upisali fiducijarno pravo na zemljište koje je bilo predmet prodaje, kao i na zemljište koje je u vlasništvu firme kupca. Kupac u ugovorenom roku nije ispunio preuzete obveze te je pokrenut postupak prijenosa prava vlasništva na nekretninama na kojima je bilo ugovoreno osiguranje tražbine.
 
Postavlja se pitanje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje svih nekretnina, ili samo na stjecanje nekretnina koje je bilo u vlasništvu firme kupca?
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 153/02 i 22/11 – dalje: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj, pa tako i stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela.
 
Postupak sudskog i javnobilježničkog založnopravnog osiguranja, na temelju sporazuma stranaka, propisan je Ovršnim zakonom (Narodne novine, broj: 112/12, 93/14).
 
Prema članku 322. stavku 7. Ovršnog zakona, nakon što predlagatelj osiguranja postane punopravni vlasnik stvari, koje su na njega prenesene radi osiguranja – za cijenu koja odgovara iznosu osigurane tražbine s kamatama i troškovima te poreza, predlagatelj osiguranja dužan je platiti porez i druga javna davanja u skladu sa zakonom.
 
Rok u kojem je predlagatelj osiguranja, u vezi s plaćanjem poreza, dužan prijaviti da je postao punopravni vlasnik stvari koje su na njega bile prenesene radi osiguranja, računa se od dana kada je predlagatelj osiguranja dobio potvrdu javnog bilježnika da je postao punopravni vlasnik stvari (članak 324. stavak 4. Ovršnog zakona).
 
Slijedom navedenog, postoji obveza plaćanja poreza na promet nekretnina za stjecanje svih nekretnina koje su bile predmet sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretnini radi osiguranja tražbine.
 
Potrebnim smatramo dodatno napomenuti, kada prema članku 322. stavku 7. Ovršnog zakona predlagatelj osiguranja postane punopravni vlasnik stvari koje su na njega prenesene radi osiguranja i to za cijenu koja odgovara iznosu osigurane tražbine s kamatama i troškovima te poreza, ne može se primijeniti odredba članka 9. stavka 7. Zakona o porezu na promet nekretnina u pogledu utvrđivanja porezne osnovice za utvrđivanje poreza na promet nekretnina. Cijena nekretnine u tom slučaju nije tržišno utvrđena vrijednost nekretnine, te tržišnu vrijednost kao osnovicu poreza na promet nekretnina utvrđuje Porezna uprava u poreznom postupku.
Povratak na prethodnu stranicu