Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/14-01/05
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 02.10.2014
Očitovanje vezano uz oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi

​Zaprimili smo dopis poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim se traži očitovanje vezano uz oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi. Naime, kako se navodi u dopisu, društvo, čiji osnivači su jedinice lokalne samouprave, obavlja djelatnost koja se odnosi na građenje i održavanje vodnih građevina (infrastrukturne građevine), a koja je u interesu za Republiku Hrvatsku sukladno Zakonu o vodama (Narodne novine, broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), te se traži očitovanje vezano uz oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi temeljem članka 6. točke 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14, dalje u tekstu: Zakon).

 
U nastavku dajemo slijedeći odgovor.
 
Prema članku 1. Zakona, propisano je plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.
 
Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona propisano je kako je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe.
 
Člankom 6. Zakona propisana su opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, pa je tako točkom 1. istog članka Zakona propisano kako su od plaćanja upravnih pristojbi oslobođeni Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave te njihova tijela.
 
Odredbom članka 7. stavka 1. Zakona propisano je da se predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju. Prema navedenoj odredbi, upravne pristojbe ne plaćaju se na spise i radnje, koje su taksativno navedene u stavku 2. istog članka Zakona. Navedeno oslobođenje se odnosi na kompletan postupak i sve upravne radnje koje je potrebno provesti u postupku za dobivanje traženog akta, bez obzira da li se one obavljaju pred tijelom pred kojim je pokrenut postupak ili nekim drugim tijelom.
 
Slijedom navedenog, mišljenja smo kako Zakonom nije propisano opće oslobođenje za pravne osobe čiji osnivači su jedinice lokalne samouprave. Međutim, u konkretnom slučaju, potrebno je utvrditi u koju svrhu se vode predmeti pred upravnim tijelima, te da li sukladno odredbama članka 7. Zakona postoje uvjeti za oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi temeljem predmetnih oslobođenja.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu