Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/13-01/686
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 06.10.2014
Premještanja dobara iz druge države članice
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi premještanja dobara iz druge države članice te primjene članka 12. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u). U upitu se navodi da društvo koje ima sjedište izvan Europske unije, ali je registrirano za PDV u nekoliko država članica namjerava u Republici Hrvatskoj primjenjivati članak 12. Pravilnika o PDV-u. S tim u vezi u upitu se navodi da bi se proizvodi društva koje ima sjedište izvan Europske unije povremeno otpremali iz država članica u kojima to društvo nije registrirano za PDV te ne posjeduje PDV identifikacijski broj u tim državama članicama. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje može li se i u takvim slučajevima primijeniti pojednostavljenje iz članka 12. Pravilnika o PDV-u obzirom da u tom slučaju kupac neće u svojim evidencijama imati PDV identifikacijski broj isporučitelja kojeg je izdala država članica otpreme.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 12. Pravilnika o PDV-u propisano je da ako porezni obveznik, registriran za potrebe PDV-a u drugoj državi članici, premješta dobra koja čine dio njegove poslovne imovine u drugoj državi članici kupcu, koji je registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, u svrhu smještaja dobara u skladištu kupca, takva transakcija smatra se stjecanjem dobara unutar Europske unije u trenutku kada kupac preuzme dobra sa skladišta, odnosno kada dolazi do stvarnog stjecanja dobara.
 
Dobra smještena u skladištu kupca su dobra koja su u vlasništvu prodavatelja i mogu biti smještena u vlastitom ili unajmljenom skladištu kupca. Takva dobra ne smiju se koristiti od trenutka kada su primljena u skladište sve do trenutka kada kupac preuzme dobra sa skladišta, odnosno kada dolazi do stvarnog stjecanja dobara.
 
Kupac dobara obvezan je o dobrima koja smješta u svoje skladište sukladno članku 12. stavku 5. Pravilnika osigurati u knjigovodstvu najmanje sljedeće podatke:
a) naziv države članice iz koje su dobra otpremljena,
b) PDV identifikacijski broj isporučitelja dobara kojega je izdala država članica otpreme,
c) datum otpreme dobara iz druge države članice,
d) datum primitka dobara u skladište,
e) ukupnu vrijednost dobara koja su smještena u skladište u kunama,
f) opis i količinu dobara koja su smještena u skladište i
g) datum kada je preuzeo dobra sa skladišta, odnosno obavljenog stjecanja dobara prethodno smještenih u skladište.
 
U skladu s navedenim, obzirom da prema odredbama članka 12. stavka 5. Pravilnika o PDV-u kupac premještenih dobara mora u svom knjigovodstvu imati evidentiran PDV identifikacijski broj isporučitelja dobara kojega je izdala država članica otpreme isporučitelj dobara ne može primjenjivati pojednostavljenje iz članka 12. Pravilnika o PDV-u ako nije u mogućnosti kupcu dobara dostaviti PDV identifikacijski broj kojega je izdala država članica otpreme.
Povratak na prethodnu stranicu