Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-19/13-01/341
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 02.07.2014
Projektiranje u vezi s nekretninama
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je pitanja u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a koja se odnose na način obračunavanja PDV-a prilikom obavljanja usluga projektiranja. U nastavku navodimo dostavljena pitanja te očitovanje u vezi istih.
 
1. Na koji se način obračunava PDV u slučaju kada porezni obveznik obavlja uslugu projektiranja vezanu uz nekretninu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj drugom poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije? Na koji se način obračunava PDV kada se ista usluga obavlja poreznom obvezniku iz treće zemlje? Ako primatelj usluge ima podružnicu u Republici Hrvatskoj, primjenjuje li se u tom slučaju članak 75. stavak 3. točka a) Zakona?
 
Člankom 19. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi.
 
Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik koji obavlja usluge projektiranja vezane uz nekretninu koja se nalazi na području Republike Hrvatske poreznom obvezniku koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj, i nije upisan u registar obveznika PDV-a ne primjenjuje prijenos porezne obveze neovisno o tome da li je primatelj porezni obveznik iz druge države članice Europske unije ili iz treće zemlje. U navedenom će slučaju porezni obveznik pružatelj usluge obračunati PDV na obavljene usluge projektiranja.
 
Ako porezni obveznik obavlja građevinsku uslugu podružnici stranog poreznog obveznika koja je upisana u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu, tada primjenjuje prijenos porezne obveze sukladno članku 75. stavku 3. točki a) Zakona. 
 
2. Na koji se način obračunava PDV u slučaju kada porezni obveznik obavlja uslugu projektiranja vezanu uz nekretninu koja se nalazi na području Europske unije ili izvan Europske unije drugom poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije? Na koji se način obračunava PDV kada se ista usluga obavlja poreznom obvezniku iz treće zemlje?
 
Obzirom da se nekretnina, za koju se obavlja usluga projektiranja ne nalazi u tuzemstvu, već je prema odredbama članka 19. Zakona mjesto oporezivanje takve usluge tamo gdje se nekretnina nalazi, napominjemo da se porezni obveznik mora raspitati o svojim poreznim obvezama u pojedinoj državi članici Europske unije ili u trećoj zemlji, ovisno o tome gdje je mjesto oporezivanja.
 
 
3. Mora li usluga projektiranja biti ovjerena kako bi primatelj usluge mogao priznati pretporez u tom razdoblju i ako da, tko je ovjerava? Odnosi li se ovjera nadzornog inženjera samo na građevinske radove?
 
Sukladno odredbama članka 133. stavka 1. Pravilnika porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u obračunskom razdoblju u kojem je primio dobro ili su mu obavljene usluge za što ima račun sa podacima iz članka 79. Zakona. Ako porezni obveznik ima račun za primljena dobra ili obavljene usluge do roka za podnošenje prijave PDV-a tada ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je primio dobro ili mu je obavljena usluga. Ako porezni obveznik nema račun za primljena dobra ili obavljene usluge do roka za podnošenje prijave PDV-a tada ima pravo na odbitak pretporeza u onom obračunskom razdoblju u kojem je primio račun. Također napominjemo da je prema odredbama članka 133. stavka 3. Pravilnika propisano da porezni obveznik koji prema članku 75. stavku 1. točki 6. te članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona treba platiti PDV na primljene isporuke ima pravo na odbitak pretporeza u obračunskom razdoblju u kojem je nastala obveza obračuna PDV-a za te isporuke.
 
Prema navedenom, ostvarivanje prava na odbitak pretporeza ne ovisi o tome da li je usluga projektiranja ovjerena ili nije, već o zadovoljavanju uvjeta za odbitak pretporeza koji su propisani Zakonom i Pravilnikom.
 
Na pitanje tko ovjerava situaciju prilikom obavljanja usluge projektiranja, te da li se ovjera nadzornog inženjera odnosi samo na građevinske radove, napominjemo da Porezna uprava nije nadležna za davanje odgovora na navedena pitanja.
Povratak na prethodnu stranicu