Porez na dohodak - Dostavljanje izvješća i druge obveze
Broj klase:410-01/14-01/2324
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 10.10.2014
Iskazivanje troškova na Obrascu JOPPD za službena putovanja plaćenih izravno s računa isplatitelja od 1. siječnja 2015.
​Zaprimili smo upit vezan uz provedbu članka 76. stavka 6 i stavka 1. točke 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13 – dalje u tekstu Pravilnik), a koji se odnosi na izvješćivanje o neoporezivim primicima odnosno naknadama troškova za službena putovanja putem Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan __________ (Obrazac JOPPD).
 
U nastavku dajemo slijedeće mišljenje.
 
Člankom 76. stavkom 1. točkom 6. Pravilnika, između ostaloga, propisano je da su isplatitelji primitaka  na koje se ne plaća porez na dohodak iz članka 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14) dužni dostavljati Obrazac JOPPD za sve isplate u tijeku jednog mjeseca po istoj osnovi po pojedinom poreznom obvezniku, odnosno fizičkoj osobi, osim ako ti primici nisu iskazani pojedinačno na izvješću na dan isplate i to najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren, odnosno isplaćen u prethodnom mjesecu (članak 76.stavak 7. Pravilnika). Primici isplaćeni za službena putovanja za svrhe kojih je isplaćen predujam iskazuju se na Obrascu JOPPD prema konačnom obračunu tih primitaka.
 
Člankom 10. točkom 9. Zakona propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. toga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa,  a člankom 13. stavkom 1. Pravilnika propisano je da u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 1. podtočke 1.2. Zakona primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju se primicima od nesamostalnog rada ako prelaze iznose iz stavka 2. toga članka te da svi drugi primici koji nisu navedeni u stavcima 2. i 3. toga članka smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenom iznosu. Što se tiče troškova službenih putovanja, člankom 13. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima i to: naknade troškova noćenja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka (točka 2.); naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru (točka 5.); dnevnice u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno odnosno za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati, neoporezivi dio dnevnica iznosi do 85 kuna (točka 13); dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna (točka 14).
 
Navedene isplate iz članka 13. Pravilnika priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog), kako je propisano člankom 14. stavkom 1. Pravilnika, a stavkom 2. istog članka propisano je da  izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje, putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito slijedeće podatke: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na službeno putovanje, mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako se putuje automobilom potrebno je navesti marku i registarsku oznaku automobila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s puta, potpis ovlaštene osobe, pečat, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito: računi za cestarine, preslike ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo.
  
Člankom 19. stavkom 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 160/13) propisano je da, iznimno, od članka 76. stavka 1. točke 6. Pravilnika, u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. na izvješću o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - Obrascu JOPPD ne iskazuju se primici odnosno naknade troškova za službena putovanja u svezi prijevoza i noćenja, ako računi o tim obavljenim uslugama glase na isplatitelja i plaćaju se izravno s računa isplatitelja, a stavkom 2. istog članka Porezni obveznici dužni su od 1. siječnja 2015., osigurati primjenu članka 76. stavka 7. Pravilnika po svakoj pojedinoj osobi upućenoj na službeno putovanje.
 
Slijedom navedenoga, može se zaključiti:
 
Trošak službenog putovanja koji podnositelji prikazuju na Obrascu JOPPD do 31.12.2014. je  ukupan iznos dnevnice, noćenja i trošak puta (trošak prijevozne karte i/ili trošak cestarine koji je plaćen gotovim novcem od strane radnika), bez obzira da li je trošak  plaćen iz predujma ili vlastitih sredstava radnika, koji je upućen na službeni put i koji se pravda putnim nalogom.
 
Od 1. siječnja 2015., za sva službena putovanja koja započinju nakon toga datuma, uz troškove službenih putovanja, koji su podmireni gotovim novcem, prikazivati će se i troškovi koji su plaćeni bezgotovinskim putem izravno sa računa poslodavca/podnositelja pod oznakom 17. iz priloga 4. Obrasca JOPPD  i oznakom isplate 1, 4 ili 5 odnosno oznakom isplate 0  ukoliko do toga datuma trošak službenog puta nije isplaćen/refundiran radniku, pod jednim OIB-om primatelja, i to:
- ukupan iznos dnevnica, trošak prijevozne karte i/ili trošak cestarine koji su podmireni od strane radnika iz njegovih vlastitih sredstava iskazuju se na Obrascu JOPPD do 15. dana mjeseca nakon isteka mjeseca konačnog obračuna putnog naloga i oznakom isplate 1 ili  4 odnosno oznakom isplate 0  ukoliko do toga datuma trošak službenog puta nije isplaćen/refundiran radniku. Kod naknadnog namirenja obveze poslodavci su dužni putem ispravka Obrasca JOPPD prikazati način isplate.    
- trošak noćenja, trošak prijevozne karte i/ili troškovi cestarine koji su podmireni ili će biti podmireni izravno s računa isplatitelja iskazuju se na Obrascu JOPPD do 15. dana mjeseca nakon isteka mjeseca konačnog obračuna putnog naloga i oznakom isplate 5.
 
Iznosi troškova koji se iskazuju u Obrascu JOPPD iskazuju se u ukupnom iznosu (iznosu u kojem je sadržan porez na dodanu vrijednost), te bez možebitnih naknadnih umanjenja popusta od strane izdavatelja računa/pružatelja usluga. Trošak cestarine plaćen putem elektroničke naplata cestarine (ENC uređaja), ukoliko je trošak cestarine istovremeno i trošak službenog puta, mora se iskazati na Obrascu JOPPD. Ukoliko, do roka za podnošenje Obrasca JOPPD, nije ispostavljen račun od pružatelja usluge, temelj za iskazivanje troška mogu biti i drugi dostupni dokazi, kao što je izlist uvida trošenja uplaćenih sredstava po ENC uređaju, potvrde plaćanja putem kreditnih kartica i slično. Troškovi goriva, ostali nenavedeni troškovi koji mogu nastati na službenom puta, kao i troškovi cestarine koji su nastali temeljem obavljanja registrirane djelatnosti prijevoza putnika ili tereta, ne prikazuju se na Obrascu JOPPD.
 
Povratak na prethodnu stranicu