Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:910-01/14-01/316
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 15.09.2014
Mišljenje o primjeni članka 17. - oporezivanje umjetnika i sportaša prema Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

​Podnositelj upita navodi da je njegov klijent ugovorio nastup dirigenta, rezidenta Francuske.  Dirigenta zastupa agencija koja ima sjedište u Austriji. Račun za nastup dirigenta ispostavlja agencija iz Austrije, a iz računa nije vidljivo koliko iznosi agencijska provizija, a koliko iznosi honorar. Podnositelj upita želi utvrditi da li je njegov klijent dužan obračunati porez na dohodak po hrvatskim propisima ili se može pozvati na Ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te isplatiti izvođački honorar bez plaćanja poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj? U situaciji da se može pozvati na Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, postavlja se pitanje na koji ugovor se može pozvati, da li na Ugovor koji se odnosi na državu rezidentnosti dirigenta ili na ugovor koji se odnosi na državu rezidentnosti agencije koja zastupa dirigenta.

 
Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo:
 
OECD Modelom ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja člankom 17. (dohodak umjetnika i sportaša) stavkom 1. propisano je da se dohodak koji ostvari rezident države ugovornice kao izvođač, primjerice kao kazališni, filmski, radijski ili televizijski umjetnik ili glazbenik ili kao sportaš od svoje samostalne djelatnosti u drugoj državi ugovornici, može oporezivati u toj drugoj državi. Stavkom 2. ovog članka propisano je da ako dohodak od samostalne djelatnosti u svojstvu izvođača ili sportaša ne pripada izvođaču ili sportašu, već nekoj drugoj osobi, taj se dohodak također može oporezivati u državi ugovornici u kojoj izvođač ili sportaš obavlja svoju djelatnost.
 
Budući da se u postavljenom upitu navodi da umjetnika (dirigenta) koji će nastupiti u Hrvatskoj zastupa agencija, te će račun biti ispostavljen od strane agencije,  članak 17. prema oba svoja stavka pravo oporezivanja daje Hrvatskoj kao državi gdje se nastup održao. Dakle, irelevantno je da li je umjetnik osobno primio honorar za svoj nastup ili će ga dobiti preko agencije, u oba slučaja Hrvatska ima pravo oporezivanja i obračunava se porez na dohodak u oba slučaja. To je i dodatno obrazloženo u Komentarima na OECD Model Ugovora kod članka 17. u točkama  8. i 11.  gdje se navodi da država ugovornica ima pravo oporezivati dio umjetnikovog ili sportaševog osobnog dohotka koji se odnosi na nastup na njezinom području čak i ako dohodak nije stvarno plaćen kao naknada fizičkoj osobi.  Kada dohodak od aktivnosti umjetnika ili sportaša stječe druga osoba, stavak 2. omogućava da dio dohotka koji ne može biti oporeziv u rukama izvođača, bude oporeziv u rukama osobe koja prima plaćanje.
 
Na dio pitanja na koji se Ugovor o izbjegavanju treba pozvati – onaj koji se primjenjuje u odnosu na državu rezidentnosti dirigenta ili na ugovor koji se odnosi na državu rezidentnosti agencije koja zastupa agenta, smatramo da primjena jednog ili drugog ugovora nije odlučujuća, s obzirom da je ishod jednak, odnosno pravo oporezivanja ima Hrvatska i primjenjuju se njene domaće porezne stope.
 
Također, nije niti potrebno dostavljati potvrdu rezidentnosti radi primjene snižene ugovorne stope prema određenom Ugovoru, jer ona za nastup umjetnika i sportaša nije niti umanjena člankom 17. bilo kojeg od ova dva ugovora.
 
Shodno gore navedenome, mišljenja smo da Republika Hrvatska kao država u kojoj se nastup održava ima pravo oporezivati samo dohodak koji se odnosi na nastup dirigenta. S obzirom da je u upitu navedeno da iz računa nije vidljivo koliko iznosi agencijska provizija, a koliko iznosi honorar dirigenta, potrebno je jasno utvrditi koliki dio naknade se odnosi na dirigentov honorar na koji bi se primijenile odredbe članka 17., a na koliki agencijska provizija ili neki drugi elementi računa na koje bi se mogle primijeniti neki drugi članci ugovora.
 
 

 

Povratak na prethodnu stranicu