Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/14-01/98
Urudžbeni broj: 513-07-21-01/14-02
Zagreb, 02.07.2014
Pitanja i odgovori - građevinski radovi
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi primjene prijenosa porezne obveze temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno članka 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Porezni obveznik dostavio je pitanja koja navodimo i na koja odgovaramo u nastavku.
 
 Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 152. stavka 1. Pravilnika propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
1. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze na izvođenje elektroinstalaterskih radova koji obuhvaćaju instalaterske radove i ugradnju opreme za videonadzor, vatrodojavu, protuprovalu i kontrolu prolaza na već postojećem građevinskom objektu?
 
Odredbama članka 152. stavka 1. točke i) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.
 
Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik ne primjenjuje prijenos porezne obveze prilikom obavljanja usluge ugradnje uređaja u već postojeći objekt koji se ne rekonstruira, kao ni na ostale građevinske radove koji su potrebni za ugradnju tih uređaja (elektroinstalaterski, zidarski i slično), obzirom da se smatra da je ugradnja uređaja osnovni posao.
 
2. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze na radove ugradnje sustava grijanja (plinskog, solarnog, izmjenom topline) i hlađenja (ugradnja klima uređaja s cijevnim i elektroinstalacijama) na već postojećem građevinskom objektu?
 
Prilikom ugradnje sustava grijanja u postojeći građevinski objekt primjenjuje se prijenos porezne obveze. Navedeno se odnosi na sustave centralnog grijanja, kao što su radijatorsko toplovodno centralno grijanje, toplovodno podno grijanje, toplovodno grijanje velikih prostora zračnim grijačima i ostale slične sustave. Također se odnosi na sustave grijanja pomoću solarnih kolektora, koji se osim samih kolektora sastoje i od ekspanzijske posude, spremnika tople vode, sustava regulacije i cjevovoda. Ugradnja sustava električnog grijanja, koji se sastoji od električnih grijaćih kablova, također se smatra građevinskom uslugom, neovisno radi li se o podnom, zidnom ili stropnom površinskom grijanju. Prijenos porezne obveze primjenjuje se i prilikom ugradnje sustava dizalica topline.
 
U vezi ugradnje sustava hlađenja napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje prilikom ugradnje klimatizacijskih sustava koji se sastoje od izvora toplinske i/ili rashladne energije (toplinske pumpe, rashladnici, kotlovi), uređaja za pripremu svježeg zraka (klima komore, klima ormari), distribucijskih tijela (ventilokonvektori, radijatori), te distribucijskih kanala zraka i distribucijskih vodova (cijevi).
 
Za navedene sustave, napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje i prilikom obavljanja usluga kao što su projektiranje, puštanje u rad te ostali građevinski radovi nužni za ugradnju tih sustava i slično.
 
Ugradnja klima uređaja, odnosno tzv. split sustava (mono i multi split) u već postojeći objekt koji se ne rekonstruira, te svi ostali radovi potrebni za njihovu ugradnju (elektroinstalacijski, zidarski i slično) ne smatraju se građevinskim radovima, te se prilikom njihovog obavljanja ne primjenjuje prijenos porezne obveze, sukladno članku 152. stavku 1. točki i) Pravilnika.
 
3. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze prilikom obavljanja usluga kontrole ispravnosti dizala, pokretnih stepenica, automatskih vrata i slično?
 
Prijenos porezne obveze ne primjenjuje se prilikom obavljanja usluga kontrole ispravnosti dizala, pokretnih stepenica, automatskih vrata, kao ni na usluge njihovog servisiranja, zamjene pojedinih dijelova i slično.
 
4. Smatra li se građevinskim radovima iskop temelja zgrade u obujmu većem od 30 m³?
 
U točki 10. Dodatka II. Pravilnika navedeni su zemljani radovi (iskop, premještanje zemlje, nasipavanje, zasipavanje, zemljani radovi na stijenama kod kojih se koristi eksploziv, rad s pneumatskim strojevima i slično), te se sukladno tome prilikom obavljanja radova iskopa temelja zgrade u obujmu većem od 30 m³ primjenjuje prijenos porezne obveze.
 
5. Što podrazumijevaju usluge iz članka 152. stavka 1. točke d) Pravilnika, koje se odnose na arhitekte i inženjere koji izrađuju nacrte i proračune građevina?
 
Odredbama članka 152. stavka 1. točke d) i e) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama smatraju usluge koje se obavljaju u okviru arhitektonske, građevinske, geodetske, strojarske i elektrotehničke djelatnosti, ako je obavljanje tih usluga potrebno za obavljanje radova iz točke a) toga stavka, te usluge stručnog nadzora građenja sukladno propisima kojima se uređuju arhitektonski i inženjerski poslovi i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji.
 
Slijedom navedenog, prijenos porezne obveze primjenjuje se na slijedeće usluge: projektiranje, odnosno izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor gradnje, projektantski nadzor, vođenje projektiranja, poslovi glavnog projektanta, kontrola projekata, vođenje građenja te upravljanje projektom gradnje.
 
NAPOMENA: Dodatno objašnjenje za pitanje pod rednim brojem 3. daje se u mišljenju Klasa: 410-19/14-04/98, Urboj: 513-07-21-01/14-3
 
KLASA: 410-19/14-01/98
URBROJ: 513-07-21-01/14-03

Zagreb, 02. rujna 2014.
 
Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi primjene prijenosa porezne obveze temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno članka 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik), na koji je Središnji ured Porezne uprave odgovorio mišljenjem KLASA: 410-19/14-01/98, UR.BROJ: 513-07-21-01/14-02 od 02. srpnja 2014. godine. U vezi navedenog mišljenja navodimo pitanje i odgovor pod rednim brojem 3. i dajemo dodatno pojašnjenje u vezi istog.

Primjenjuje li se prijenos porezne obveze prilikom obavljanja usluga kontrole ispravnosti dizala, pokretnih stepenica, automatskih vrata i slično?

Prijenos porezne obveze ne primjenjuje se prilikom obavljanja usluga kontrole ispravnosti dizala, pokretnih stepenica, automatskih vrata, kao ni na usluge njihovog servisiranja, zamjene pojedinih dijelova i slično.

U vezi automatskih vrata napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje ukoliko se primjerice mijenjaju stakla, profili, nosači i slični dijelovi, dok se prijenos porezne obveze ne primjenjuje prilikom obavljanja popravaka ili zamjene primjerice elektromotora ili njegovog dijela, baterije, senzora, podmazivanja zupčanika i sličnih usluga.
Povratak na prethodnu stranicu