Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/14-01/03
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 21.08.2014
Oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi temeljem Zakona o upravnim pristojbama
​Zaprimili smo upit pristojbenog obveznika iz dostavnog spiska, kojim traži tumačenje odredbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14,  dalje u tekstu: Zakon) i očitovanje u svezi zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja upravnih pristojbi temeljem članka 6. stavka 1. Zakona. Naime, podnositelj upita predaje zahtjeve nadležnim policijskim upravama za dostavom uvjerenja o prebivalištu za putnike koji se voze u vlakovima bez prijevozne karte zbog pokretanja sudskog postupka protiv navedenih putnika. Budući je podnositelj upita u 100% vlasništvu Republike Hrvatske i djeluje kao pravna osoba s javnim ovlastima, traže oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi u navedenom slučaju.

 

 

 

Sukladno ranije izdanom mišljenju Porezne uprave, Središnjeg ureda KLASA: 410-01/13-01/3530, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 04. studenog 2013. godine, a vezano uz upit Ministarstva unutarnjih poslova o naplati upravnih pristojbi na zahtjeve za izdavanje uvjerenja o prebivalištu koje pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe s javnim ovlastima podnose policijskim upravama, u nastavku dajemo slijedeći odgovor.

 

 

 

Zakonom o upravnim pristojbama uređuje se plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

 

 
Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona propisano je kako je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe.
 
Člankom 6. Zakona propisana su opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, a člankom 7. stavkom 1. istog Zakona propisano je da se predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju. Prema navedenoj odredbi, upravne pristojbe ne plaćaju se na spise i radnje, koje su taksativno navedene u stavku 2. istog članka Zakona. Točka 22. istog stavka propisuje oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za spise i radnje koji se vode po službenoj dužnosti.
 

 

Zaključno, za sve postupke i upravne radnje koje tijelo vodi po službenoj dužnosti (u okviru svog djelokruga i ovlasti), isto ne plaća upravne pristojbe.

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu