Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/14-01/2340
Urudžbeni broj:513-07-21-11/14-02
Zagreb, 29.08.2014
Ovjera njemačkog zahtjeva za izuzimanje od poreza i/ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske
​Pravna osoba, rezident SR Njemačke, isplaćuje naknadu za korištenje licence pravnoj osobi, rezidentu Republike Hrvatske. Ugovorom između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu člankom 12. stavkom 1. propisano je da se autorske naknade nastale u državi ugovornici i isplaćene rezidentu druge države ugovornice mogu oporezivati samo u drugoj državi, ako je ta osoba stvarni korisnik. Kako bi mogla primijeniti odredbe citiranog Ugovora zatražila je od hrvatske pravne osobe ovjeru obrasca njemačkog Središnjeg poreznog ureda 010011 – Entlastung Abzugesteuer für Lizengebühren § 50d EstG. Podnositelj upita postavio je pitanja: a) da li se navedeni obrazac (koji je dostavio u prilogu) primjenjuje za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i SR Njemačke; b) da li Porezna uprava Republike Hrvatske ovjerava gore navedeni obrazac u svom izvorniku na njemačkom ili je potreban ovlašteni prijevod obrasca na hrvatski jezik, c) tko ovjerava gore spomenuti obrazac u ime Porezne uprave Republike Hrvatske – Područni ured Porezne uprave gdje stvarni korisnik ima sjedište ili Središnji ured Porezne uprave u Zagrebu.

 

Na gore postavljena pitanja u nastavku odgovaramo:

 

Između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke u primjeni je od 1. siječnja 2007. godine Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 9/06) – u daljnjem tekstu „Ugovor“.

 
Ugovorom između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu člankom 12. stavkom 1. propisano je da se autorske naknade nastale u državi ugovornici i isplaćene rezidentu druge države ugovornice mogu oporezivati samo u drugoj državi, ako je ta osoba stvarni korisnik. Osobe na koje se Ugovor odnosi definirane su člankom 1. Ugovora gdje je propisano da se isti primjenjuje na osobe koje su rezidenti jedne ili obiju država ugovornica.
 

Kako bi porezni obveznik Republike Hrvatske ostvario prava iz Ugovora potrebno je da poreznom obvezniku SR Njemačke dostavi potvrdu o rezidentnosti ili ovjereni zahtjev za izuzimanje od poreza i/ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske. O ovjeravanju obrazaca druge države Porezna uprava, Središnji ured izdala je 19. studenog 2001. godine Uputu o izdavanju potvrde o rezidentnosti Klasa: 410-01/01-01/130; Urbroj: 513-07/01-7 kojom je istaknuto da ispostave Porezne uprave izdaju potvrde o rezidentnosti na zahtjev stranke koja je porezni obveznik, a kojom se potvrđuje da je navedena fizička ili pravna osoba u skladu s Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i druge države ugovornice, hrvatski rezident. Dodatno, nadležna ispostava Porezne uprave treba ovjeriti obrazac inozemne porezne uprave za primjenu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ukoliko porezno tijelo SR Njemačke zahtjeva izdavanje potvrde na obrascu koji je propisan njemačkim propisima ispostava Porezne uprave u ovom slučaju treba ovjeriti dvojezični obrazac SR Njemačke.

 

Shodno gore navedenome mišljenja smo da nadležna ispostava Porezne uprave treba uz predočenje ovlaštenog prijevoda na hrvatski jezik ovjeriti izvornik zahtjeva za izuzimanje od poreza i/ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske (zahtjev se sastoji od tri primjerka: primjerka za poreznu upravu podnositelja zahtjeva, primjerka za njemački Središnji ured Porezne uprave i primjerka za podnositelja zahtjeva) na njemačkom jeziku.

 

Povratak na prethodnu stranicu