Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:910-01/14-01/193
Urudžbeni broj:513-07-21-11/14-02
Zagreb, 03.09.2014
Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu
​Porezna uprava, Područni ured Zagreb zaprimio je upit slovenskog  rezidenta vezano za porezni tretman samostalne djelatnosti scenografa sa sjedištem u Republici Sloveniji gdje ima paušalni status i nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.  Slovenski rezident navodi da će u Republici Hrvatskoj raditi kao scenograf za hrvatsko kazalište kojemu će za obavljene usluge scenografa ispostaviti račun. Slovenski rezident postavlja pitanje da li mu je hrvatsko kazalište pri isplati naknade za obavljene usluge za koje je izdao račun, obvezno obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak u Republici Hrvatskoj. Isto tako Područni ured Zagreb  postavlja pitanje vezano za porezni tretman „samostalne djelatnosti“ slovenskog rezidenta budući da Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i Slovenije ne sadrži odredbu o oporezivanju „samostalnog rada“, kao što je to propisano u drugim ugovorima koje primjenjuje Republika Hrvatska.

  

Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo:

 

 Budući da se u ovom slučaju, prema podacima podnositelja upita, radi o  isplati od strane hrvatskog rezidenta rezidentu Republike Slovenije primjenjuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 8/05), u daljnjem tekstu „Ugovor“.

 
Komentar OECD Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod članka 7., u točci 8. navodi da se u slučaju kada u ugovoru ne postoji  članak 14. „Samostalna djelatnost“, primjenjuje članak  7. dobit od poslovanja.
 
Članak 7. Ugovora propisuje da se dobit društva države ugovornice oporezuje samo u toj državi, osim ako društvo posluje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj drugoj državi ugovornici. Ako društvo posluje na taj način, dobit društva može se oporezivati u toj drugoj državi ugovornici, ali samo u onom iznosu koji bude ostvaren djelatnošću te stalne poslovne jedinice. Nadalje, člankom 3. stavkom 1. točkom j) citiranog Ugovora propisano je da izraz „poslovanje“ uključuje pružanje profesionalnih usluga i drugih djelatnosti neovisnog karaktera.
 

Budući da iz upita proizlazi da slovenski rezident – scenograf koji hrvatskom kazalištu obavlja uslugu postavljanja scenografije, u Hrvatskoj ne obavlja poslovanje preko stalne poslovne jedinice, neće biti oporeziv u Hrvatskoj primjenom članka 7. citiranog Ugovora.

 Također je važno napomenuti da neće doći u obzir niti primjena članka 16. stavka 1. Ugovora  koji propisuje da se dohodak koji ostvari rezident države ugovornice kao izvođač, primjerice kao kazališni, filmski, radijski ili televizijski umjetnik ili glazbenik, ili kao sportaš od svoje samostalne djelatnosti u drugoj državi ugovornici, može  oporezivati u toj drugoj državi. Obavljanje posla scenografa ne ulazi u opseg ovog članka.

Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja člankom 16. stavcima 1. i 2. koji su pobliže pojašnjeni u Komentaru OECD Modela ugovora u članku 17. točkama 3. i 11. navodi se da se članak  odnosi na dohodak koji ostvari umjetnik pojedinac i sportaš pojedinac od osobnih aktivnosti. Pojam „umjetnik“ nesumnjivo uključuje scenske izvođače, filmske glumce, glumce (uključujući bivše sportaše) u televizijskim promidžbenim programima. Članak se može primijeniti i na prihod od aktivnosti političke, društvene, vjerske ili dobrotvorne naravi, ukoliko je prisutan element zabave. Ovaj se pojam ne odnosi  na gostujuće govornike na konferencijama, te na administrativno ili pomoćno osoblje (npr. filmske snimatelje, producente, redatelje, koreografe, tehničko osoblje, prateće osoblje pop grupa i sl.).

 Iz svega navedenog proizlazi da posao scenografa,  budući da ne sadrži element zabave niti izvođenja pred publikom, neće potpadati pod primjenu članka 16. Ugovora.
  
Shodno gore navedenome mišljenja smo da se u ovom slučaju dohodak slovenskog rezidenta oporezuje u Sloveniji, sukladno odredbama članka 7. Ugovora, osim ako slovenski rezident posluje u Republici Hrvatskoj preko stalne poslovne jedinice. Ako slovenski rezident posluje na taj način, njegov dohodak će se oporezivati u Republici Hrvatskoj, ali samo u onom iznosu koji je ostvaren djelatnošću te stalne poslovne jedinice.

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu