Porez na dodanu vrijednost - Ostala oslobođenja
Broj klase:410-19/13-01/361
Urudžbeni broj: 513-07-21-01/14-02
Zagreb, 02.07.2014
Opskrba zrakoplova hranom
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi tumačenja odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) koje se odnose na opskrbu zrakoplova hranom. Naime, porezni obveznik u upitu napominje da obavlja djelatnost opskrbe zrakoplova hranom te usluge cateringa za domaće i strane avioprijevoznike u Zračnoj luci Dubrovnik. Također je postavljen upit koji se odnosi na tumačenje odredbi članka 22. Zakona.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 22. stavka 2. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane te pripremanja i usluživanja pića koje se stvarno obavljaju na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima tijekom dionice prijevoza putnika obavljenog unutar Europske unije smatra mjesto početka prijevoza putnika. Stoga ako se putniku na letu iz Republike Hrvatske u inozemstvo isporuče hrana i piće, a takva isporuka nije uključena u ukupnu cijenu zrakoplovne karte, smatra se da je mjesto oporezivanja takve isporuke Republika Hrvatska.
 
Člankom 47. stavkom 1. točkom e) Zakona propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje zrakoplova kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u njih ili se u njima koristi. Nadalje, člankom 47. stavkom 1. točkom f) Zakona propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke goriva i dobara za opskrbu zrakoplova iz točke e) toga stavka. Člankom 47. stavkom 1. točkom g) Zakona propisano je da je plaćanja PDV-a oslobođeno obavljanje usluga, osim onih navedenih u točki e) toga stavka, koje služe neposredno za potrebe zrakoplova iz točke e) toga stavka ili njihovog tereta.
 
Nadalje, odredbama članka 116. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da su isporuke, iznajmljivanje, unajmljivanje, popravci, preinake i održavanje letjelica kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama oslobođene plaćanja PDV-a. Oslobođenje od PDV-a se odnosi i na isporuke, popravke, iznajmljivanje i održavanje opreme koja se u tim letjelicama koristi ili je u njih ugrađena. Smatra se da zrakoplovne tvrtke obavljaju prijevoz dobara i putnika pretežno na međunarodnim linijama ako se više od 50% njihovog ukupnog godišnjeg obavljenog prijevoza odnosi na usluge međunarodnog prijevoza ili, ako su one priznate kao takve prema međunarodnim sporazumima o zračnom prometu. Člankom 116. stavkom 6. Pravilnika propisano je da se uslugama koje služe neposredno za potrebe letjelica iz stavka 4. toga članka ili njihova tereta smatraju usluge povezane s prtljagom (rukovanje, razvrstavanje, utovar, istovar, prijevoz od zrakoplova do sortirnice i obrnuto i slično), usluge prihvata i otpreme tereta i pošte (fizičko rukovanje s dolaznom i odlaznom poštom i teretom, rukovanje dokumentima tereta i pošte i slično), usluge prihvata i otpreme zrakoplova (navođenje, izvođenje, parkiranje, grijanje, hlađenje, utovar i istovar zrakoplova, prijevoz, utovar i istovar hrane i pića, prijevoz posade i putnika između zrakoplova i terminala i slično), rutne i terminalne usluge (usluge slijetanja, polijetanja i prelijetanja), usluge letnih operacija te druge slične usluge.
 
Ako porezni obveznik obavlja isporuke namijenjene zrakoplovu kojim se koristi zrakoplovna tvrtka koja obavlja prijevoz dobara i putnika pretežno na međunarodnim linijama tada su te isporuke dobara oslobođene PDV-a, neovisno da li se pojedini prijevoz koji obavlja takva zrakoplovna tvrtka obavlja na domaćoj ili međunarodnoj liniji. U tom će slučaju porezni obveznik primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a, te će na računu navesti da PDV nije zaračunan u skladu s člankom 47. Zakona.
 
Ukoliko porezni obveznik obavlja usluge takvim zrakoplovnim kompanijama, a koje imaju sjedište ili u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji primijeniti će članak 17. stavak 1. Zakona kojim je propisano da se mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge. U navedenom će slučaju porezni obveznik kada ispostavlja račun primatelju usluga, odnosno zrakoplovnoj kompaniji koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj, na istome navesti engleski izraz reverse charge sukladno članku 79. stavku 7. Zakona. Ukoliko je primatelj usluga zrakoplovna kompanija koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj, tada će porezni obveznik koji obavlja usluge primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a temeljem članka 47. Zakona, što će na računu i navesti.
 
Ukoliko porezni obveznik obavlja usluge opskrbe hranom i catering usluge namijenjene zrakoplovu kojim se koristi zrakoplovna tvrtka koja obavlja prijevoz dobara i putnika pretežno na domaćim linijama, tada na takve usluge obračunava PDV po stopi 25%.
Povratak na prethodnu stranicu