Porez na dodanu vrijednost - Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici
Broj klase:410-19/13-01/311
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 07.07.2014
Izdavanje računa za uslugu prevođenja pravnoj osobi
​Elektroničkom poštom obratili ste se u vezi očitovanja, a vezano za pravnu osobu „A“.d.o.o. koja nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i izdaje račun za uslugu prevođenja pravnoj osobi koja je porezni obveznik u Sloveniji, odnosno da li ista mora podnijeti zahtjev za izdavanjem PDV identifikacijskog broja, da li vrijednost navedene usluge prevođenja mora prikazati u Zbirnoj prijavi, te na koji se članak Zakona o porezu na dodanu vrijednost treba pozvati.
               
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Sukladno članku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.
 
Člankom 90. stavkom 1. Zakona propisano je da se malim poreznim obveznikom smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna.
 
Svaki porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji obavlja usluge na području druge države članice za koje je primatelj usluga u drugoj državi članici obvezan platiti PDV prema članku 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ i svaki porezni obveznik primatelj usluga iz članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja sukladno članku 77. stavku 4. Zakona.
 
Davatelj usluge prevođenja „A“.d.o.o. koji je mali porezni obveznik iz članka 90. stavka 1. Zakona, obvezan je podnijeti Poreznoj upravi zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja sukladno članku 77. stavku 4. Zakona. Obzirom da je sjedište poreznog obveznika kojemu se obavlja usluga prevođenja u Sloveniji, sukladno članku 17. stavku 1. Zakona navedena usluga prevođenja bit će oporeziva slovenskim PDV-om.
 
Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a koji obavlja usluge sukladno članku 17. stavak 1. Zakona mora podnijeti Zbirnu prijavu.
U Zbirnu prijavu se unose sve isporuke dobara i usluga u Europskoj uniji obavljene poreznim obveznicima i pravnim osobama koje nisu porezni obveznici, a registrirani su za potrebe PDV-a, sukladno članku 88. stavku 1. točki c) Zakona.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu