Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/14-01/112
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 15.07.2014
Obveza fiskalizacije za plaćanje godišnje članarine
​Zaprimili smo upit udruge plesača iz dostavnog spiska, kojim se traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12), u smislu obveze izdavanja fiskalnog računa prilikom plaćanja članarine u ratama. Podnositelja upita također zanima je li plaćanje članarine u ratama i naplaćivanje članarine u nekom drugom prostoru osim u sjedištu udruge u skladu sa zakonima i drugim propisima.
U nastavku dajemo slijedeći odgovor. 
 
Odredbom članka 2. stavcima 5. i 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10,  22/12 i 148/13) utvrđeno je koje pravne osobe u načelu nisu obveznici poreza na dobit, dok je stavkom 7. toga članka Zakona propisana mogućnost oporezivanja tih pravnih osoba, ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu. Obzirom da se u dostavljanom upitu navodi, kako bi se ulaznice na plesne večeri otvorenog tipa naplaćivale na javnom mjestu, sve do trenutka dok jedna osoba ne uplati cijenu godišnje članarine, takvo postupanje ima elemenata obavljanja gospodarske djelatnosti u smislu Zakona o porezu na dobit.
 
Slijedom gore navedenog odgovarajuće se primjenjuju i odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. 
 
Obveznici fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije.
 
Sukladno odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom neprofitne organizacije smatraju se obveznicima fiskalizacije ako su obveznici poreza na dobit. Znači neprofitne organizacije koje se smatraju obveznicima poreza na dobit ili im je Porezna uprava rješenjem utvrdila obvezu poreza na dobit za dio ili ukupnu djelatnost, za dio djelatnosti za koju su obveznici poreza na dobit, obveznici su i fiskalizacije.
 
Neprofitne organizacije koje jesu obveznici fiskalizacije dužni su provoditi sve radnje kao i ostali obveznici fiskalizacije. Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije i predočuje se za potrebe poreznog nadzora) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa.
 
U dijelu odgovora koji se odnosi na plaćanja članarine u ratama, upućujemo vas na ranije izdano mišljenje Porezne uprave – Središnjeg ureda, KLASA: 043-01/13-01/375, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 9. srpnja 2013. godine. 
 
Vezano uz poslovni prostor u kojem obveznik fiskalizacije naplaćuje svoje usluge ili dobra sredstvima koja se smatraju gotovinom, postoji obveza da se navedeni prostori prijave Poreznoj upravi putem uspostavljene veze koja se inače koristi za razmjenu podataka s Poreznom upravom. 
Povratak na prethodnu stranicu