Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/14-01/166
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 02.07.2014
Izgradnja i održavanje cesta
​Porezni obveznici iz dostavnog popisa obratili su se upitom u vezi tumačenja odredbi članka 75. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik). U upitu se navodi da porezni obveznik obavlja usluge redovnog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta, te usluge izgradnje cesta.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 152. stavka 1. Pravilnika propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
Nadalje, člankom 152. stavkom 1. točkama a) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju radovi u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. koji je sastavni dio Pravilnika.
 
Točkom 3. Dodatka II. Pravilnika određeno je da se radovima iz članka 152. stavka 1. točke a) Pravilnika smatra izvođenje kolnika i aerodromske piste (izrada nosive podloge, asfaltni i betonski slojevi, sanacija nakon iskopa za polaganje vodova, održavanje i slično), dok je točkom 5. određeno da se građevinskim radovima smatra opremanje cesta i drugih prometnica te njihovih dijelova (zaštitna odbojna ograda, vjetrobrani, zaštita od buke, vertikalna signalizacija, horizontalna signalizacija, svjetlosna signalizacija, ventilacija, protupožarni i drugi sustavi i slično).
 
Iz navedenog proizlazi da se građevinskim uslugama smatra izgradnja cesta, te se prijenos porezne obveze primjenjuje prilikom fakturiranja takvih usluga drugom poreznom obvezniku upisanom u registar obveznika PDV-a. Isto tako prijenos porezne obveze primjenjuje se i prilikom izvođenja zaštitne odbojne ograde, vjetrobrana, signalizacije i sličnih sastavnih dijelova ceste.
 
Člankom 152. stavkom 2. točkama d), f) i g) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona osobito ne smatra održavanje zelenih površina, pomorskog dobra, čistoće javnih površina, dimnjačarske usluge i slično, zatim hortikulturno uređenje i uređenje okoliša, osim onog navedenog u stavku 1. točki c) toga članka, te čišćenje ulica, cesta, autocesta i drugih prometnih površina, zatim uređenje parkova, igrališta i sportskih terena te radovi na prometnicama u zimskom razdoblju i slično.
 
Iz navedenog proizlazi da se radovi poput košnje trave, obrezivanja grmlja, sječe stabala i vađenja panjeva ne smatraju građevinskim radovima, osim ako su oni nužni za obavljanje usluga izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta, odnosno prometnice ili njenih sastavnih dijelova poput zaštitne ograde, zidova i slično, kako je i propisano člankom 152. stavkom 1. točkom c) Pravilnika. Prijenos porezne obveze ne primjenjuje se niti kod usluga čišćenja i pranja prometnica i prometnih znakova, zatim uklanjanja predmeta, materijala i slično.
 
U vezi popravka prometnica i/ili njihovih dijelova napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje prilikom izvođenja radova kao što su popravci koji se vrše na samoj cesti (primjerice popravci oštećenja na kolniku, kao što su udarne jame, pukotine, denivelacije i slično), te popravci koje se vrše na sastavnim dijelovima cesta (primjerice popravak ili bojanje zaštitne ograde, objekata za zaštitu od buke, zida od kamena, zamjena metalne ograde i slično). Prijenos porezne obveze također se primjenjuje na usluge ličenja obloga tunela, popravka hidroizolacije tunelskih obloga, iskopa na cesti radi polaganja instalacija i vodova, popravci suhozida ili gabiona, te postavljanje i popravci žičanih mreža i drugih naprava za sprječavanje padanja kamenja i odrona. Kod izvođenja usluga održavanja bankina i bermi (primjerice poravnavanje, popravak, ali ne i čišćenje ili košnja trave) također se primjenjuje prijenos porezne obveze.
 
U vezi održavanja objekata za odvodnju (kao što su rubnjaci, rigole, cijevni propusti, slivnici i slično) napominjemo da se prilikom obavljanja usluga čišćenja tih objekata ne primjenjuje prijenos porezne obveze, dok se prilikom obavljanja popravaka i postavljanja tih objekata primjenjuje prijenos porezne obveze. 
 
Održavanje u smislu postavljanja, popravaka, zamjena, ličenja, ali ne i čišćenja, ograda, smjerokaznih i ostalih stupića, kolobrana, te iscrtavanja i obnavljanja oznaka na kolniku smatraju se građevinskim uslugama te se prilikom njihovog izvođenja primjenjuje prijenos porezne obveze.
 
U vezi vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, zatim ogledala i javne rasvjete napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje prilikom postavljanja, zamjene i ličenja stupova na koje se prometna signalizacija postavlja te stupova javne rasvjete. No međutim, prijenos porezne obveze ne primjenjuje se prilikom zamjene ili popravka primjerice dijela stupa javne rasvjete (kao što su žarulje, zaštitne plastike za svijetljenje, porculanska grla, razdjelnici, sklopke, osigurači i ostali dijelovi), te prometnog znaka, dopunske ploče ili ogledala bez stupa na koji su postavljene. Ukoliko se popravlja ili zamjenjuje primjerice žarulja u semaforu ili cijeli semafor (bez stupa na koji je postavljen) prijenos porezne obveze se ne primjenjuje, kao i kod zamjene reflektirajuće oznake (katadioptera) na zaštitnoj ogradi, zidu ili slično.
 
Ukoliko se na već montirane svjetlosne promjenjive znakove ili stupove javne rasvjete, koji se ne spajaju na elektroenergetsku mrežu, ugradi fotonaponski sustav (fotonaponski moduli) prijenos porezne obveze se ne primjenjuje. No međutim, ukoliko se radi o izgradnji ili rekonstrukciji javne rasvjete ili njenog dijela, zatim o postavljanju ili zamjeni cijelog stupa javne rasvjete, prijenos porezne obveze primjenjuje se i na ugradnju fotonaponskih modula.
 
U vezi postavljanja privremene prometne signalizacije, kao i ostale prometne opreme koja nije pričvršćena i ugrađena u kolnik ili prometnu površinu izvan kolnika, a koja se postavlja primjerice zbog privremene prometne regulacije, prometne nesreće ili slično, napominjemo da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje.
 
Sukladno članku 152. stavku 2. točki c) Pravilnika građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona osobito se ne smatra periodični ili ne periodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme. Iz navedenog proizlazi da se prilikom obavljanja navedenih usluga na već ugrađenim uređajima i opremi (kao što su telekomunikacijski uređaji, automatska naplata cestarine, kontrola, nadzor i upravljanje prometom, protupožarna i druga zaštita, uređaji za kontrolu osovinskog opterećenja, brojači prometa, senzori i slično) ne primjenjuje prijenos porezne obveze.
 
Nadalje, na usluge održavanja cesta i objekata u zimskim uvjetima (zimska služba), kao što su uklanjanje snijega s kolnika ili posipavanje prometnica soli, ne primjenjuje se prijenos porezne obveze.
 
Također napominjemo da nije važno radi li se o redovnom ili izvanrednom održavanju cesta, te postoji li ili ne ugovor o održavanju kako bi se odredilo primjenjuje li se prijenos porezne obveze, već se prijenos porezne obveze primjenjuje ovisno o samoj vrsti obavljenih radova.
 
Povratak na prethodnu stranicu