Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-19/14-01/212
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 04.06.2014
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u okviru IPARD programa
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a u okviru IPARD programa. U upitu je postavljeno pitanje o tome može li se temeljem IPARD ugovora koji je ovjeren 02. siječnja 2014. godine zatražiti oslobođenje od plaćanja PDV-a, odnosno ispravak računa koji se odnose na 2012. i 2013. godinu i izdani su prije ovjere IPARD ugovora.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013., godine oslobođene su plaćanja PDV-a. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte iz komponenata IPA II. Prekogranična suradnja programi sa Slovenijom i Mađarskom, IPA lll. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala primjenjuje se na sve postupke nabave koje je provedbeno tijelo (provedbena agencija) pokrenulo do 30. lipnja 2013. te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom.
 
Ministarstvo financija se u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a za projekte iz komponente IPA V. - Ruralni razvoj (IPARD) očitovalo dopisom KLASA: 011-01-13/01-269, URBROJ: 513-05-05/13-06 od 30. rujna 2013. U spomenutom dopisu se, između ostalog navodi da se oslobođenje od plaćanja PDV-a za IPARD mjere 202 - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja (korisnici Lokalne akcijske grupe), 301 - Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture (korisnici jedinice lokalne samouprave) i 501 Tehnička pomoć (korisnik Ministarstvo poljoprivrede) primjenjuje do završetka IPARD programa te da se postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a provodi na sljedeći način.
 
Državno tijelo nadležno za IPARD projekte, Ministarstvo poljoprivrede, obavezno je korisniku projekta, jedinici lokalne samouprave ili lokalnoj akcijskoj grupi, dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojeg se vide podaci o potpisniku ugovora, nazivu projekta, broju ugovora, iznosu i namjeni potpore - financijska pomoć iz IPARD programa.
Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati PDV pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbom članka 26. stavka 2. točke b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).
 
Prema tome, Ministarstvo poljoprivrede obavezno je svim korisnicima sredstava iz IPARD programa dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojeg se vide podaci o potpisniku ugovora, nazivu projekta, broju ugovora, iznosu i namjeni potpore - financijska pomoć iz IPARD programa kako bi ti korisnici prilikom nabave mogli ostvariti oslobođenje od plaćanja PDV-a.
 
Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koje mora sadržavati podatke o nazivu projekta, broju ugovora, podacima o isporučitelju, broju računa i iznosu naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.
 
U skladu s navedenim, napominjemo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte iz komponente IPA V. - Ruralni razvoj (IPARD) ostvaruje izravno te nije propisana mogućnost naknadnog povrata PDV-a ili ispravka računa koji su izdani prije ovjere IPARD ugovora.
Povratak na prethodnu stranicu