Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/14-01/328
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 17.07.2014
Obračun PDV-a u računima upravitelja zgrade
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o obračunu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u računima upravitelja zgrade. U upitu se navodi da je porezni obveznik unajmio apartman te temeljem ugovora o dugoročnom najmu preuzeo sve troškove održavanja, opremanja, komunalnih usluga i pričuve. Nadalje, navodi se da troškove za radove na zgradi koji se ne financiraju iz sredstava pričuve obavljene od strane poreznih obveznika koji su u sustavu PDV-a, upravitelj zgrade ne želi prefakturirati suvlasnicima s obračunanim PDV-om. Obzirom na mišljenje, KLASA: 410-19/02-01/103, URBROJ: 513-07/02-3 od 10. svibnja 2002. godine, postavljeno je pitanje o statusu troškova čije financiranje nije predviđeno iz sredstava pričuve, a odnose se na radove na zgradi obavljene od strane poreznih obveznika koji su u sustavu PDV-a.
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Sredstva zajedničke pričuve koja vlasnici zgrade uplaćuju temeljem odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) u smislu odredbi Zakona ne predstavljaju naknadu za isporuku dobara i obavljanje usluga. Do isporuke koja je predmet oporezivanja PDV-om dolazi kada porezni obveznik obavi isporuku vezanu za zgradu po nalogu upravitelja, a ta se isporuka ne plaća iz sredstava zajedničke pričuve. U tom slučaju, upravitelj zgrade koji je upisan u registar obveznika PDV-a ima pravo odbitka pretporeza uz ispunjenje uvjeta za odbitak pretporeza iz članka 60. Zakona, te kao izvršitelj radova prema obvezno-pravnom odnosu koji postoji između njega i suvlasnika ugrade izdaje račun s obračunanim PDV-om.
 
Suvlasnik koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a ima pravo odbitka pretporeza sadržanog u računu upravitelja zgrade u slučaju kada prima uslugu koja mu je obavljena u poduzetničke svrhe te ako su ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza propisani odredbom članka 60. Zakona. Suvlasnik koji nije porezni obveznik nema pravo na odbitak pretporeza te snosi trošak PDV-a kao krajnji korisnik.
 
Napominjemo da je porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a kada obavlja građevinske usluge poreznom obvezniku koji je upisan u registar obveznika PDV-a, obvezan primijeniti prijenos porezne obveze sukladno odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 151. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
Za obavljene građevinske usluge na zgradi, porezni obveznik - isporučitelj usluge obvezan je izdati račun s navedenim osobnim identifikacijskim brojem upravitelja zgrade. Ukoliko je upravitelj zgrade porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, isporučitelj građevinske usluge koji je upisan u registar obveznika PDV-a obvezan je primijeniti prijenos porezne obveze sukladno odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 151. Pravilnika te na računu navesti „prijenos porezne obveze“. Slijedom navedenog, upravitelj zgrade je obvezan za primljenu građevinsku uslugu obračunati i platiti PDV.
 
U tom slučaju upravitelj zgrade - porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a kao isporučitelj usluge prema obvezno-pravnom odnosu koji postoji između njega i suvlasnika zgrade, izdaje račun s obračunanim PDV-om za obavljene građevinske usluge suvlasnicima koji nisu porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a. Isti nemaju pravo na odbitak pretporeza i u tom smislu su krajnji potrošači koji snose trošak PDV-a za obavljene radove na zgradi.
 
Ukoliko je suvlasnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, isti upravitelj zgrade je kao isporučitelj građevinske usluge obvezan primijeniti prijenos porezne obveze sukladno odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 151. Pravilnika te na računu navesti „prijenos porezne obveze“. Slijedom navedenog, suvlasnik je obvezan za primljenu građevinsku uslugu obračunati i platiti PDV.
 
Ističemo da porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u slučaju kada prima uslugu koja mu je obavljena u poduzetničke svrhe na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze te ako su ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza propisani odredbom članka 60. Zakona, odbitak pretporeza iskazuje u istoj prijavi PDV-a u kojoj iskazuje obvezu PDV-a, te je za njega prijenos porezne obveze neutralan.
 
Povratak na prethodnu stranicu