Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-01/14-01/1436
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 22.07.2014
Porezni tretman obavljanja djelatnosti trgovine na veliko u tranzitu
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o poreznom tretmanu obavljanja djelatnosti trgovine na veliko u tranzitu. U upitu se navodi da porezni obveznik A sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kupuje robu od poreznog obveznika B koji ima sjedište u Republici Italiji te prodaje robu poreznom obvezniku C koji ima sjedište izvan Europske unije. Nadalje, navodi se da se roba fizički isporučuje sa skladišta poreznog obveznika B kupcu C pri čemu ulazi i izlazi iz Republike Hrvatske bez zadržavanja i pretovara ili uopće ne ulazi u Republiku Hrvatsku. U upitu se napominje da roba ne predstavlja trošarinsku robu, prijevozna sredstva, odnosno bilo koju drugu robu koja podliježe posebnom tretmanu u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Postavlja se pitanje da li se porezni obveznik A smatra izvoznikom te podliježe li isporuka dobara poreznog obveznika B poreznom obvezniku A oporezivanju PDV-om. Nadalje, zatraženo je pojašnjenje odredbi članka 8. stavka 1. talijanskog Zakona o PDV-u te odredbi članka 146. stavka 1. točke a) Direktive Vijeća 2006/112.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 13. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakona) mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.

Slijedom navedenog, mjesto isporuke dobara poreznog obveznika B poreznom obvezniku A je Republika Italija, te navedena isporuka dobara ne podliježe oporezivanju hrvatskim PDV-om. Nadalje, mjesto isporuke dobara poreznog obveznika A poreznom obvezniku C je Republika Italija te se porezni obveznik A mora obratiti talijanskim poreznim vlastima kako bi se raspitao o svojim poreznim obvezama.

Odredbama članka 146. stavka 1. točke a) Direktive Vijeća 2006/112 i članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara koja otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.

Napominjemo da Porezna uprava nije nadležna tumačiti propise drugih država članica niti Direktive Vijeća Europske unije, međutim implementacija odredbi Direktive Vijeća 2006/112/EZ obvezna je za sve države članice Europske unije.
Povratak na prethodnu stranicu