Porez na dodanu vrijednost - Izdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija
Broj klase:410-19/14-01/258
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 14.07.2014
Naplata gradskih priredbi, koncerata i ulaznica za razgled spomenika kulture
​Grad iz dostavnog popisa upisan je u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) 1. siječnja 2014. s osnove prihoda od zakupa poslovnih prostora. Obzirom na navedeno grad je uputio sljedeća pitanja:
1. Da li je grad obveznik primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, odnosno treba li fiskalizirati račune naplaćene u gotovini (ulaz na priredbe i razgledavanje gradske tvrđave). Ako grad nije obvezan izdavati račune sa elementima iz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, obzirom da nije obveznik poreza na dobit, trebaju li računi biti izdani u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona ili Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
2. Grad u ljetnim mjesecima organizira manifestacije za koje naplaćuje ulaz na koncerte i predstave. Treba li na naknadu za ulaz na koncerte i predstave obračunati PDV ili se radi o usluzi koja je oslobođena PDV-a te treba li račun za ulaz na priredbu biti sa elementima iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost ili Općeg poreznog zakona.
3. Grad u ljetnim mjesecima naplaćuje ulaz posjetiteljima za razgledanje gradske tvrđave koja je spomenik kulture. Treba li na navedenu uslugu obračunati PDV ili se radi o usluzi koja je oslobođena PDV-a.
 
 Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.
 
1. Člankom 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12.) propisano je tko se smatra obveznikom fiskalizacije. Prema navedenom članku obveznikom fiskalizacije smatraju se, između ostalih, i obveznici poreza na dobit.
 
Temeljem članka 2. stavaka 5. i 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12 i 148/13), među ostalim tijelima, tijela jedinice lokalne (regionalne) samouprave se ne smatraju obveznicima poreza na dobit.  Međutim, stavkom 7. navedenog članka Zakona o porezu na dobit propisano je da iznimno ako osobe iz stavka 5. i 6. toga članka obavljaju gospodarsku djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.
 
Slijedom navedenog, kako grad nije obveznik poreza na dobit, isti se ne smatra niti obveznikom fiskalizacije, te nema obvezu izdavati račune s elementima propisanim Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom kao niti druge obveze koje proizlaze iz tog Zakona.
 
Obveza izdavanja računa propisana je i odredbom članka 54. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj: 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, u daljnjem tekstu: OPZ) prema kojoj su svi porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza.
 
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) među ostalim, propisane su odredbe o izdavanju računa za isporuke drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, međutim nisu propisane odredbe o računima za gotovinski promet, te kada se takav račun ne mora ispostavljati. U vezi s navedenim napominjemo da su odredbom članka 54.a OPZ-a propisane odredbe o elementima koje mora sadržavati računi za gotovinski promet, isječci vrpce, ili potvrdnice iz naplatnih uređaja. Stoga u konkretnom slučaju ako grad ulaz na priredbe i razgledavanje gradske tvrđave naplaćuje građanima tada računi što ih izdaje moraju sadržavati elemente propisane člankom 54.a OPZ-a.
 
  2. Prema odredbama članka 4. stavka 1. točke 3. Zakona o PDV-u, predmet oporezivanja je obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Obzirom na navedeno, ako grad kao tijelo lokalne samouprave prodaje ulaznice za koncerte i predstave koji se odvijaju u sklopu određene manifestacije smatra se da grad obavlja gospodarsku djelatnost u smislu članka 6. Zakona o PDV-u na koju je obvezan obračunati PDV.
Napominje se da ulaznice za koncerte podliježu oporezivanju PDV-om po stopi 13%, dok ulaznice za priredbe podliježu oporezivanju PDV-om po stopi 25%.
 
U vezi sadržaja računa, napominje se da računi koji se izdaju građanima trebaju biti ispostavljeni sukladno odredbama OPZ-a. Samo računi koji se izdaju drugim poreznim obveznicima moraju  biti izdani u skladu s odredbama Zakona o PDV-u.
 
  3. Odredbama članka 39. stavka 1. točke n) Zakona o PDV-u propisano je da su PDV-a oslobođene usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara, koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi.
 
 U skladu s navedenim, ako grad kao tijelo lokalne samouprave, obavlja prodaju ulaznica za gradsku tvrđavu koja je spomenik kulture, smatra će se da grad obavlja gospodarsku djelatnost u smislu članka 6. Zakona o PDV-u.
 
Međutim, obzirom da su PDV-a oslobođene usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara ako ih obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi, mišljenja smo da grad kao tijelo lokalne samouprave, ako je registriran za obavljanje djelatnosti u kulturi te ako se takve usluge mogu smatrati uslugama u kulturi, pri prodaji ulaznica za gradsku tvrđavu koja je spomenik kulture, nije obvezan obračunati i platiti PDV.
Također, potrebno je napomenuti da Porezna uprava nije nadležna za tumačenje radi li se u određenom slučaju o usluzi u kulturi ili ne, već je za navedeno nadležno Ministarstvo kulture.
 
 Molimo da navedeni odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog popisa.
 
Povratak na prethodnu stranicu