Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/14-01/461
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 29.07.2014
Porez na dodanu vrijednost – prijevremeni raskid ugovora o leasingu
​Leasing društvo iz dostavnog popisa obratilo se u vezi ostvarivanja prava na odbitak pretporeza. Naime, leasing društvo sklopilo je s društvom A Ugovor o financijskom leasingu nekretnina 2007. godine. U listopadu 2013. godine iz razloga financijske nemogućnosti primatelja leasinga društva A da uredno i na vrijeme ispunjava svoje ugovorne obveze, oba društva sporazumno su raskinuli navedeni Ugovor o financijskom leasingu te potpisali Sporazumni raskid ugovora o financijskom leasingu nekretnina. Temeljem navedenog Sporazumnog raskida ugovora u financijskom leasingu leasing društvo došlo je u ekonomski posjed predmetne nekretnine preuzevši sva prava i obveze koje proizlaze iz uporabe iste. Leasing društvo od primatelja leasinga društva A nad kojim je u međuvremenu otvoren stečaj nije nakon Sporazumnog raskida ugovora o financijskom leasingu primilo račun za protuisporuku, kako bi moglo koristiti odbitak pretporeza. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje na koji način leasing društvo može ostvariti pravo na odbitak pretporeza.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je sukladno odredbi članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Prema odredbi članka 33. stavka 7. Zakona o PDV-u i članka 43. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broja 79/13, 85/13 – Ispravak, 160/13 i 35/14) ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a, ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.
 
Smanjenje porezne osnovice po osnovi naknadnih umanjenja smije se provesti kod isporučitelja tek nakon ispravka pretporeza kod primatelja o čemu je primatelj obvezan pisano izvijestiti isporučitelja.
 
 U konkretnom slučaju dolazi do prijevremenog raskida ugovora o financijskom leasingu, pri čemu leasing društvo uzima predmet leasinga, a do tada uplaćene rate zadržava kao naknadu za korištenje predmeta leasinga. Mišljenja smo da u takvom slučaju leasing društvo može temeljem pisane obavijesti primatelja leasinga društva A da je ispravio pretporez umanjiti svoju poreznu osnovicu, a time i poreznu obvezu prema članku 33. stavku 7. Zakona o PDV-u, pri čemu napominjemo da je ispravak porezne osnovice moguć u onom dijelu za koji nije izvršeno plaćanje predmeta leasinga.
 
Prilikom daljnje prodaje predmeta leasinga koji je vraćen, davatelj leasinga obvezan je obračunati PDV.
 
U slučaju da primatelj leasinga društvo A koje je u stečaju ne želi ispraviti odbitak pretporeza iako je došlo do povrata predmeta leasinga, napominje se da leasing društvo može sukladno članku 27. Stečajnog zakona (Narodne novine 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) zatražiti razrješenje stečajnog upravitelja.
 
U vezi s navedenim ističemo da smo se o mogućnosti ispravka porezne osnovice kod prijevremenog raskida ugovora o leasingu očitovali odgovorom KLASA: 410-19/12-01/131 od 10. rujna 2012. godine što ga dajemo u privitku.
 
Povratak na prethodnu stranicu