Ostalo - Komorski doprinos i članarina turističkim zajednicama
Broj klase:410-01/14-01/1991
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 16.07.2014
Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori
​Zaprimili smo vaš upit o tome da li se dug po osnovi nepodmirene članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: HGK) smatra nepodmirenim javnim davanjem, budući se temeljem uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, ponuditelj smatra nesposobnim ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja.
Naime u upitu navodite kako je u postupku dodjele koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području županije jedan od ponuditelja dostavio potvrdu nadležne Porezne uprave sa dugom po osnovi članarine HGK.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Odredbom članka 2. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, dalje: OPZ) propisano je da su javna davanja porezi i druga javna davanja.
Drugim javnim davanjima u skladu s odredbom članka 2. stavka 3. OPZ-a smatraju se trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela.
Odredbom članka 2. Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini (Narodne novine broj 155/13, dalje: Odluka) propisano je da će se sredstva za rad Komore u 2014. godini osiguravati iz članarina, prihoda od obavljanja javnih ovlasti, prihoda od vlastite djelatnosti i drugih izvora.
U skladu s odredbom članka 10. Odluke nadzor obračuna i naplate članarine utvrđene Odlukom provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.
S obzirom da je nadzor obračuna i naplate članarine u nadležnosti poreznog tijela, odnosno Ministarstva financija, Porezne uprave, članarina HGK smatra se javnim davanjem.
Slijedom navedenoga, dug po osnovi nepodmirene članarine HGK smatra se nepodmirenim javnim davanjem.
Povratak na prethodnu stranicu