Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/14-01/1427
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 10.07.2014
Prva hrvatska crowfunding platforma
​Zaprimili smo dopis prve hrvatske crowdfunding platforme za financiranje poduzetničkih, infrastrukturnih i društveno korisnih projekata sa zamolbom da ovo tijelo putem Internet stranica analizira platformu te se očituje je li sve u skladu sa zakonima iz nadležnosti ovoga tijela.
 
Crowdfunding ili grupno financiranje je alternativni pristup osiguranju kapitala za različite tipove projekata i podrazumijeva javno predstavljanje projekata u koje veći broj građana ulaže manje svote novca za što mogu ostvariti određene pogodnosti ili profit. Platforma kombinira pet modela prilagođenih domaćem pravu pa su tako putem platforme moguće donacije, nagrade, zajmovi, vlasnički udjeli i udjeli u dobiti.
 
Na dostavljeni upit očitujemo se kako slijedi.
 
 
I. POREZ NA DAROVE
 
Darovanje novca podliježe odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/03, 73/08 i 25/12), člancima 6. do 16. 
Porez na darove plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice), te na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze, po stopi od 5%, ukoliko se ne plaća PDV.
Poreznu osnovicu čini iznos gotova novca te tržišna vrijednost financijske i druge imovine na dan utvrđivanja porezne obveze, nakon odbitka dugova i troškova što se odnose na imovinu na koju se plaća taj porez, a utvrđuje ju nadležno porezno tijelo (prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu odnosno prema sjedištu poreznog obveznika).
Obveza plaćanja poreza nastaje u trenutku primitka dara (dar se smatra primljenim u trenutku potpisa ugovora o darovanju, a ako nije sklopljen pisani ugovor o darovanju, u trenutku primitka dara), a porezni obveznici su dužni u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o darovanju nadležnom poreznom tijelu prijaviti nastanak porezne obveze. Ako se darovanje ne prijavi poreznom tijelu, ili se ne prijavi pravodobno, porezna osnovica se utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti na dar primljene imovine i to na dan prijavljivanja ili otkrivanja porezne obveze.
Od obveze plaćanja poreza na darove izuzete su fizičke i pravne osobe kada primaju darove (donacije) za svrhe utvrđene posebnim propisom, kada se primaju od bračnog druga, krvnih srodnika u ravnoj liniji, posvojitelja i posvojenika. Darovanje od braće i sestara, njihovih potomaka, zetova i snaha izuzeto je od obveze plaćanja poreza samo ako su s darovateljem živjeli u zajedničkom kućanstvu u trenutku primitka dara.
 
 
 
II.  POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
 
Predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
Sukladno članku 33. stavku 1. Zakona, poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
 Donacija novčanih sredstava bez protučinidbe ne smatra se isporukom u smislu Zakona te se na takve donacije ne obračunava PDV.
Odobravanje kredita i zajmova, uključujući i posredovanje u tim poslovima te upravljanje kreditima ili zajmovima kada to čini osoba koja ih odobrava, nadalje transakcije, uključujući posredovanje, osim upravljanja i pohrane, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama, oslobođene su PDV-a sukladno odredbama članka 40. stavka 1. točke b) i f) Zakona.
 
 
III. POREZ NA DOHODAK, POREZ NA DOBIT i DOPRINOSI
 
Opisani način poslovanja nije u suprotnosti sa Zakonom o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12 i 148/13), Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13, 125/13 i 148/13) te Zakonom o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14) dok se poštuju odredbe navedenih zakona.
Međutim, kako je Društvo iz dostavnog spiska osnovano kao neprofitna pravna osoba te ima pravni oblik udruge, sukladno Zakonu o porezu na dobit načelno nije obveznik poreza na dobit, a do danas temeljem drugih činjenica ili vlastitog zahtjeva nije upisan u sustav poreza na dobit. No  napominjemo da Porezna uprava može, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane strane, rješenjem utvrditi da je Društvo obveznik poreza na dobit za obavljanje gospodarske djelatnosti ukoliko bi neoporezivanje te djelatnosti dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu. Naime, načelno ustrojstveni oblik pravne osobe nije od presudnoga značaja za utvrđivanja obveze plaćanja poreza na dobit. Za porezne svrhe je bitno da li određena pravna osoba obavlja gospodarstvenu djelatnost samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi, odnosno da li prihode stječe razmjenom dobara ili usluga na tržištu, neovisno o tome što je utvrđeno aktima o osnivanju određene pravne osobe, ili je zbog obavljanja određene djelatnosti posebnim propisima utvrđen i obvezni ustrojstveni oblik, što može utvrditi, sukladno poreznim propisima, nadležni područni ured odnosno ispostava Porezne uprave.
 
IV. NAGRADNE IGRE
 
Opisani način poslovanja i eventualno ostvarivanje nagrada ne podliježe odredbama zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva financija, Porezne uprave.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu