Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/14-01/437
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-1
Zagreb, 16.07.2014
Porezno zastupanje u okviru carinskog postupka 42 i 63
​Postupak 42 je postupak uvoznoga carinjenja dobara u slučajevima kada se zahtijeva postupak puštanja dobara u slobodni promet uz primjenu oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obzirom da su dobra namijenjena poreznom obvezniku u drugoj državi članici Europske unije ili ih porezni obveznik premješta za svoje potrebe.
 
Odredbe u vezi postupka 42 propisane su člankom 44. stavkom 1. točkom 26. te člankom 44. stavkom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u).
 
Naime, člankom 44. stavkom 1. točkom 26. propisano je da je plaćanja PDV-a oslobođen uvoz dobara otpremljenih ili prevezenih iz trećeg područja ili iz treće zemlje na područje Republike Hrvatske, ako je ta dobra uvoznik ili osoba koja je određena kao porezni dužnik pri uvozu neposredno nakon uvoza isporučio unutar Europske unije uz primjenu oslobođenja od PDV-a iz članka 41. stavka 1. Zakona o PDV-u.
 
Navedeno oslobođenje se prema odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o PDV-u primjenjuje pod uvjetom da nakon uvoza dobara slijedi isporuka dobara ili premještanje dobara u drugu državu članicu (u daljnjem tekstu: isporuka dobara), koja je prema članku 41. stavku 1. točkama a) i d) Zakona o PDV-u oslobođena od plaćanja PDV-a, i to samo ako je uvoznik u trenutku uvoza Carinskoj upravi pružio najmanje sljedeće podatke:
 
a) svoj PDV identifikacijski broj izdan u Republici Hrvatskoj ili PDV identifikacijski broj svoga poreznog zastupnika, koji jamči za plaćanje PDV-a, izdan u Republici Hrvatskoj,
b) PDV identifikacijski broj stjecatelja, izdan u drugoj državi članici, kojemu se isporučuju dobra prema članku 41. stavku 1. točki a) Zakona o PDV-u ili vlastiti PDV identifikacijski broj izdan u državi u kojoj završava prijevoz ili otprema dobara, ako se dobra prema članku 41. stavku 1. točki d) Zakona o PDV-u premještaju,
c) dokaz iz kojeg je vidljivo da su uvezena dobra namijenjena za prijevoz ili otpremu iz Republike Hrvatske u neku drugu državu članicu.
 
Postupak 42 u Republici Hrvatskoj uz zadovoljenje prethodno navedenih uvjeta mogu primjenjivati tuzemni porezni obveznici te strani porezi obveznici koji imaju sjedište u drugoj državi članici Europske unije, ali i porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije. Jedan od preduvjeta za primjenu postupka 42 je registriranje za potrebe PDV-a, odnosno posjedovanje PDV identifikacijskog broja izdanog u Republici Hrvatskoj. Dodjelom PDV identifikacijskog broja strani porezni obveznici se ujedno upisuju i u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj.
 
U vezi stranih poreznih obveznika napominjemo da porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika kao osobu koja je obvezna platiti PDV.
U slučaju da je porezni zastupnik imenovan isti mora biti opunomoćen za zaprimanje pismena, podnošenje prijave PDV-a i obavljanja svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV-a poreznog obveznika, te posjedovati punomoć ili ugovor o poreznom zastupanju,
 
Isporuke dobara u druge države članice Europske unije koje se obavljaju u okviru uvoznog postupka 42 iskazuju se u prijavi PDV-a (Obrazac PDV) te u Zbirnoj prijavi za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP). U Zbirnoj prijavi, između ostalog, iskazuje se vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara u okviru carinskog postupka 42. Prijava PDV-a i Zbirna prijava podnose se u elektroničkom obliku najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja.
 
Prethodno navedeno se na istovjetan način primjenjuje i u slučaju postupka 63, odnosno ponovnog uvoza uz istovremeno puštanje dobara u slobodni promet uz oslobođenje od plaćanja PDV-a obzirom da su dobra namijenjena drugoj državi članici.
 
U cilju pojednostavljenja primjene postupka 42 i 63 te smanjenja administrativnog opterećenja strani porezni obveznici koji će u Republici Hrvatskoj primjenjivati isključivo postupak 42 i 63 te su imenovali poreznog zastupnika nisu obvezni registrirati se za potrebe PDV-a, odnosno zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u Republici Hrvatskoj za sebe već njihove isporuke dobara u druge države članice Europske unije njihov porezni zastupnik može iskazati u svojoj prijavi PDV-a (Obrazac PDV) te u svojoj Zbirnoj prijavi za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP). Međutim, kako bi se omogućilo praćenje i kontroliranje, a uzimajući u obzir odredbe članka 58. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13) kojim je uz ostalo propisano da je porezni obveznik dužan prijaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje njegove porezne obveze, porezni zastupnik je obvezan voditi posebnu evidenciju o isporukama dobara u druge države članice Europske unije za pojedine porezne obveznike koje zastupa (Popis isporuka dobara u druge države članice Europske unije prethodno uvezenih u okviru postupaka 42 i 63). Navedena posebna evidencija podnosi se kao izvješće za 2014. godinu u ukupnom iznosu uz konačni obračun PDV-a (obrazac PDV-K), a za 2015. godinu posebna evidencija podnosit će se za mjesečna obračunska razdoblja uz obrazac ZP najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu poreznog zastupnika te Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, Službi za povrat PDV-a inozemnim poreznim obveznicima. U toj posebnoj evidenciji porezni zastupnik, između ostalog navodi naziv, odnosno ime i prezime poreznog obveznika kojeg zastupa, njegov EORI broj, PDV identifikacijski broj ili porezni broj u državi sjedišta u slučaju da porezni obveznik nema dodijeljen PDV identifikacijski broj, PDV identifikacijski broj primatelja kojem je zastupani porezni obveznik isporučio dobra koja su prethodno uvezena u okviru postupka 42 i 63 te vrijednost isporuke dobara u postupcima 42 i 63. Također, porezni zastupnik je uz navedeno obvezan dostaviti i popis stranih poreznih obveznika koje zastupa. 
 
U vezi stranih poreznih obveznika koji su u Republici Hrvatskoj već registrirani za potrebe PDV-a, a imenovali su porezno zastupnika napominjemo da za takve porezne obveznik njihov porezni zastupnik i dalje u njihovo ime podnosi prijavu PDV-a (Obrazac PDV) te Zbirnu prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP) na način kako je to dosad izvršavao te u tom slučaju nije obvezan voditi posebnu evidenciju i dostaviti i popis stranih poreznih obveznika koje zastupa.
 
Povratak na prethodnu stranicu