Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/14-01/1697
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 03.06.2014
Oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi temeljem Zakona o upravnim pristojbama

​Zaprimili smo upit pristojbenog obveznika iz dostavnog spiska, kojim traži tumačenje odredbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13, dalje u tekstu: Zakon) i očitovanje u svezi zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja upravnih pristojbi temeljem članka 7. stavka 2. točaka 6. i 22. Zakona. Naime, podnositelj upita, po službenoj dužnosti vodi upravne postupke utvrđivanja i naplate vodnih naknada, te ujedno obavlja i odgovarajuće upravne radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim očevidnicima, te u tu svrhu pribavlja i uvjerenja o prebivalištu, a za koje im Ministarstvo unutarnjih poslova naplaćuje upravne pristojbe.
 
U nastavku dajemo slijedeći odgovor.
 
Zakonom o upravnim pristojbama uređuje se plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.
 
Odredbom članka 2. stavka 1. Zakona propisano je da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe.
 
Člankom 6. Zakona propisana su opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, a člankom 7. stavkom 1. istog Zakona propisano je da se predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju. Prema navedenoj odredbi, upravne pristojbe ne plaćaju se na spise i radnje, koje su taksativno navedene u stavku 2. istog članka Zakona. Navedeno oslobođenje se odnosi na kompletan postupak i sve upravne radnje koje je potrebno provesti u postupku za dobivanje traženog akta, bez obzira da li se one obavljaju pred tijelom pred kojim je pokrenut postupak ili nekim drugim tijelom.
 
Međutim skrećemo pozornost na odredbe članka 82. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13) kojima je propisano kako se u rješavanju u upravnim stvarima ne smije zahtijevati od stranaka da u postupku pribavljaju uvjerenja o činjenicama o kojima tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe koje imaju javne ovlasti vode službene očevidnike. Takva uvjerenja moraju se pribaviti po službenoj dužnosti.
 
Slijedom navedenog, odgovarajuće se primjenjuju i odredbe članka 7. stavka 2. točaka 6. i  22. Zakona.   

Povratak na prethodnu stranicu