OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/14-01/1722
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 16.06.2014
Dodjela OIB-a na temelju skenirane punomoći
 
​Zaprimili smo upit obveznika iz dostavnog spiska o mogućnosti određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stranim osobama temeljem skenirane punomoći zbog ubrzanja postupka. Original punomoći obveznik iz dostavnog spiska dostavit će naknadno, nakon što istu strana osoba dostavi putem pošte. U nastavku odgovaramo. 
 
Odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) propisano je da se osobni identifikacijski broj smatra stalnom i obveznom oznakom svake osobe u pravnom sustavu Republike Hrvatske.
Stranoj osobi kod koje je nastao povod za praćenje prema članku 28. Pravilnika, osobni identifikacijski broj se određuje i dodjeljuje temeljem odredbi članka 13. stavka 2. Pravilnika.
 
Postupak određivanja, dodjeljivanja te dostavljanja osobnoga identifikacijskog broja stranim osobama u skladu s prethodno navedenom zakonskom odredbom obavlja se u skladu s odredbama članka 14. Pravilnika.
 
Nadalje, odredbom članka 16. Zakona propisano je da ukoliko Zakonom nije drugačije propisano, glede utvrđenih postupaka na odgovarajući način se primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku.
 
U skladu s odredbama članka 36. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09) propisano je da stranka, odnosno njezin zakonski zastupnik može odrediti opunomoćenika koji će je zastupati. Za opunomoćenika se može odrediti odvjetnik, odvjetnički ured ili druga pravna osoba koja na temelju zakona može zastupati stranku, odnosno svaka druga potpuno poslovno sposobna osoba, osim one koja se bavi nadripisarstvom. Također, odredbom članka 36. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da radnje koje u postupku poduzima opunomoćenik, u granicama dane punomoći, imaju pravni učinak kao da ih je poduzela sama stranka.
 
Strane osobe kod kojih je nastao povod za praćenje, najčešće ne obavljaju samostalno radnje u pravnom sustavu Republike Hrvatske već u njihovo ime radnje poduzimaju druge opunomoćene osobe. Kao i kod svih ostalih upravnih postupaka, tako i kod određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja radnje u postupku može poduzimati opunomoćena osoba, pri čemu se postavlja uvjet da opunomoćenik može poduzimati samo one radnje za koje je punomoć izdana. U skladu s navedenim Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) u ime strane osobe može podnijeti i opunomoćenik.
 
Dakle, kada Zahtjev podnosi opunomoćenik mora Poreznoj upravi uz zakonom propisanu dokumentaciju dostaviti i punomoć, koja mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja. Punomoć mora biti na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik te se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
 
Vezano za pitanje o mogućnosti određivanja i dodjele osobnoga identifikacijskog broja temeljem skenirane punomoći, naglašavamo kako opunomoćenik za potrebe postupka mora dostaviti original punomoć. Dakle, temeljem skenirane punomoći nadležna ispostava Porezne uprave neće biti u mogućnosti izvršiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, već će se isti odrediti i dodijeliti tek kada se dostavi original punomoći. Dostava originala punomoći obvezatna je upravo iz razloga što osoba ne dolazi samostalno u Poreznu upravu, već u njezino ime to obavlja druga osoba, te je punomoć u tom slučaju dokaz da je osoba dala pristanak da određenu radnju pred tijelima javne vlasti u Republici Hrvatskoj obavi neka druga osoba.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu