Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/14-01/143
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 02.06.2014
Obavljanje usluge poreznom obvezniku iz druge članice države
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa dostavio je pitanja u vezi tumačenja odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Naime, porezni obveznik napominje da obavlja uslugu prerade repromaterijala, iz čega se dobiva gotov proizvod, za poreznog obveznika iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK). Primatelj usluge dostavlja repromaterijal tuzemnom poreznom obvezniku u svrhu dorade, ili ga kupuje u Republici Hrvatskoj (RH), u drugim državama članicama Europske unije ili ga uvozi izravno u RH iz trećih zemalja.
 
U nastavku navodimo pitanja i odgovore na ista.
 
1. Da li u nekom od navedenih slučajeva porezni obveznik iz UK ima obvezu registriranja za potrebe PDV-a u RH?
 
Odredbama članka 77. stavka 5. točaka a) i b) Zakona propisano je da će Porezna uprava dodijeliti PDV identifikacijski broj:
a) svakom poreznom obvezniku koji na području Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim poreznom obvezniku iz članka 6. stavka 4. Zakona i poreznom obvezniku koji obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga u skladu s člankom 75. stavcima 1. točkama 3., 6. i 7. te člankom 75. stavkom 2. Zakona,
b) svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, koji stječe dobra unutar Europske unije u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Zakona te svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik čija su stjecanja dobara unutar Europske unije predmet oporezivanja PDV-om u skladu s člankom 5. stavkom 4. Zakona.
 
Nadalje, člankom 7. stavkom 5. Zakona propisano je da se isporukom dobara uz naknadu smatra premještanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koja je za potrebe svojeg poslovanja otpremio ili prevezao sam porezni obveznik ili druga osoba za njegov račun u drugu državu članicu.
 
Napominjemo da se ne možemo u potpunosti očitovati obzirom da u upitu nema dovoljno podataka o načinu obavljanja predmetne transakcije već su dane pretpostavke. Međutim, iz navedenih odredbi Zakona proizlazi da porezni obveznik iz druge države članice ima obvezu registriranja za potrebe PDV-a u RH ukoliko obavlja isporuke dobara i usluga na području RH, stjecanje dobara u tuzemstvu ili premještanje vlastitih dobara iz druge države članice u tuzemstvo.
U vezi s registriranjem za potrebe PDV-a napominjemo da je uputa o postupku registriranja dostupna na linku:
 
 
2. Ispostavlja li tuzemni porezni obveznik račun s iskazanim PDV-om kada obavi uslugu prerade repromaterijala za poreznog obveznika iz UK?
 
Sukladno članku 17. stavku 1. Zakona mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.
 
Iz navedenog proizlazi da tuzemni porezni obveznik na obavljenu uslugu prerade neće obračunati hrvatski PDV, obzirom da se radi o usluzi koja se oporezuje prema sjedištu poreznog obveznika primatelja, već će u računu, što će ga za obavljenu uslugu prerade izdaje poreznom obvezniku iz UK, uz sve elemente propisane člankom 79. Zakona navesti da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona.
 
3. Ispostavlja li tuzemni porezni obveznik račun s iskazanim PDV-om kada isporučuje repromaterijal poreznom obvezniku iz UK, a dostavlja ga drugom tuzemnom poreznom obvezniku koji će obaviti uslugu prerade repromaterijala?
 
Člankom 13. stavkom 1. Zakona propisano je da se mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
 
Sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. Zakona predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Iz navedenog proizlazi da je tuzemni porezni obveznik obvezan obračunati PDV po stopi 25% u slučaju kada obavlja isporuku dobara poreznom obvezniku iz UK ukoliko se navedena dobra ne otpremaju iz RH, već ih primatelj dobara, odnosno drugi tuzemni porezni obveznik koristi za obavljanje usluge prerade za naručitelja iz UK. 
 
Povratak na prethodnu stranicu