Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja usluga
Broj klase:410-19/14-01/292
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 17.06.2014
Obračun PDV-a na organizaciju prijevoza i prijevoza robe kroz carinsko područje RH
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi obračuna PDV-a na organizaciju prijevoza i prijevoza robe kroz carinsko područje Republike Hrvatske. U upitu se navodi da tuzemno društvo organizira otpremu željeznicom, primjerice u Mađarsku – kompletni vlakovi za robu koja iz trećih zemalja brodom dolazi u luku Rijeka za kupce sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije. Nadalje, u upitu se navodi da tuzemno društvo u polju broj 4. teretnog lista CIM navodi primatelja robe s njegovim poreznim brojem u državi članici Europske unije, da se roba uvozno ne carini, već se otprema u provoznom postupku preko teritorija Republike Hrvatske (od luke Rijeka do granice u Koprivnici) kao carinska roba te da za uslugu prijevoza željeznicom od Luke Rijeka do granice s Mađarskom tuzemno društvo koje obavlja željeznički prijevoz obračunava PDV. Također, u upitu se navodi da tuzemno društvo organizira otpremu stranih praznih kontejnera sa kontejnerskog terminala Rijeka koji je pod carinskim nadzorom na kontejnerski terminal u Budimpešti na način da se otprema vrši iz Rijeke po nalogu stranih brodara koji su pošiljatelji te ujedno i primatelji u Budimpešti. U upitu se navodi da se i ovom slučaju radi o provozu kroz teritorij Republike Hrvatske praznih kontejnera te da za provoz praznih kontejnera tuzemno društvo koje obavlja željeznički prijevoz ispostavlja račune s obračunatim PDV-om. Obzirom na navedeno postavlja se pitanje treba li tuzemno društvo koje obavlja željeznički prijevoz za uslugu željezničkog prijevoza obračunati PDV, je li ispravno na računu koji se izdaje pravnoj osobi sa sjedištem u Europskoj uniji navesti oslobođenje temeljem članka 44. stavka 1. točke 38. Zakona o PDV-u i takvu ne prijavljivati u Zbirnu prijavu te treba li tuzemno društvo koje obavlja željeznički prijevoz za provoz praznih kontejnera ispostavljati račune s obračunatim PDV-om. 
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
 
Odredbama članka 44. stavka 1. točke 38. Zakona o PDV-u propisano je da su PDV-a oslobođene prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske.
 
Prema odredbama članka 88. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a mora podnijeti Zbirnu prijavu o poreznim obveznicima i pravnim osobama koje nisu porezni obveznici, a registrirani su za potrebe PDV-a, kojima je obavio usluge, osim usluga koje su oslobođene PDV-a u državi članici gdje je ta transakcija oporeziva i za koje je primatelj obvezan platiti PDV u skladu s člankom 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.
 U skladu s navedenim, prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske oslobođene su plaćanja PDV-a. Prema tome, usluga željezničkog prijevoza dobara u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske koju obavlja tuzemni porezni obveznik drugom tuzemnom poreznom obvezniku oslobođena je plaćanja PDV-a te se za obavljenu uslugu primatelju usluge izdaje račun u kojem se navodi odredba članka 44. stavka 1. točke 38. Zakona o PDV-u pod uvjetom da tuzemni porezni obveznik koji obavlja uslugu željezničkog prijevoza posjeduje dokaz da se radi o dobrima koja se provoze kroz carinsko područje Republike Hrvatske. Navedeno se primjenjuje i u slučaju kada tuzemni porezni obveznik obavlja drugom tuzemnom poreznom obvezniku usluge prijevoza praznih kontejnera kroz carinsko područje Republike Hrvatske.
U vezi računa koji tuzemni porezni obveznik izdaje pravnoj osobi sa sjedištem u Europskoj uniji za uslugu organizacije prijevoza i prijevoza dobara u provozu željeznicom kroz carinsko područje Republike Hrvatske napominjemo da na takvu uslugu primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Stoga, tuzemni porezni obveznik koji obavlja uslugu organizacije prijevoza i prijevoza dobara u provozu željeznicom kroz carinsko područje Republike Hrvatske neće zaračunati PDV već će navesti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u. Međutim, obzirom da je u ovom slučaju mjesto oporezivanja država članica u kojoj porezni obveznik primatelj usluge ima sjedište tuzemni porezni obveznik bi trebao provjeriti da li je usluga koja se obavlja oslobođena PDV-a prema zakonskim odredbama koje se primjenjuju u državi članici primatelja usluge. Nakon što isto provjeri te ako utvrdi da je usluga koja se obavlja oslobođena PDV-a tuzemni porezni obveznik može u računu koji izdaje poreznom obvezniku iz druge države članice navesti napomenu o oslobođenju te tako obavljenu uslugu ne iskazuje u Obrascu ZP, već samo u Obrascu PDV-a.
 
Povratak na prethodnu stranicu