Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/14-01/287
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 14.05.2014
Usluge doktora dentalne medicine i zubnih tehničara
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se pitanjem o oporezivanju porezom na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) usluga doktora dentalne medicine i zubnih tehničara na kojeg odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13. 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, dalje u tekstu: Zakon) i članka 50. i 51. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 – ispravak i 160/13, dalje u tekstu: Pravilnik) obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim zanimanjima oslobođeno je plaćanja PDV-a.
PDV se ne plaća na usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.
Obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim zanimanjima čime se smatraju usluge i isporuke dobara doktora medicine, doktora stomatologije ili dentalne medicine, medicinskih sestara, primalja, fizioterapeuta, psihologa i usluge biokemijskih laboratorija povezane s liječenjem, oslobođeno je plaćanja PDV-a, ako se obavljaju u okviru privatne prakse.
Navedenim uslugama i isporukama dobara smatraju se sve one usluge i isporuke dobara koje navedeni porezni obveznici mogu obavljati u okviru privatne prakse prema posebnim propisima koji uređuju njihovu djelatnost.
 
Usluge što ih obavljaju dentalni tehničari te isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine oslobođene su plaćanja PDV-a sukladno odredbama članka 39. stavka 1. točke e) Zakona i članka 53. Pravilnika.
 
Prema odredbama članka 39. stavka 3. Zakona plaćanja PDV-a oslobođene su navedene isporuke dobara ili usluga ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
Odredbama članka 64. Pravilnika propisano je da obveznici poreza na dobit prema posebnim propisima, koji obavljaju navedene isporuke ne mogu primjenjivati oslobođenje iz članka 39. stavka 3. Zakona.
Stoga, trgovačko društvo koje obavlja navedene usluge i isporuke dobara ne može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 39. stavka 1. točke c) i e) Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu